Wydanie 2/2017

w numerze m.i.

  • Resorpcje korzenia. Przegląd
  • Powtórne leczenie endodontyczne po urazie zęba – niepowodzenie i sposób postępowania
  • Konsultacja urazowa. Możliwości terapeutyczne po awulsji, przemieszczeniu i uszkodzeniach tkanek twardych zębów
  • Leczenie endodontyczne w zakrzywionych kanałach korzeniowych z zastosowaniem jednonarzędziowego systemu rotacyjnego NiTi F6 SkyTaper. Opis przypadku
  • Biodentine czy MTA. Przegląd piśmiennictwa
  • Leczenie endodontyczne drugiego trzonowca w żuchwie z zakrzywionymi kanałami korzeniowymi w kształcie litery S
  • Planowanie leczenia endodontycznego ukierunkowane na problem. Opis przypadku

Strona 70

Resorpcje korzenia. Przegląd
P. Kiefner, G. Krastl 
Resorpcja to – wyłączywszy fizjologiczną resorpcję zębów mlecznych – patologiczna utrata tkanek twardych w wyniku klastycznej aktywności komórkowej. Rozpoczynający się najczęściej bezobjawowo proces może pozostać niezauważony nawet do późnego stadium i tym samym doprowadzić do utraty zębów. Z tego względu istotne znaczenie dla prognozy ma wczesne rozpoznanie oraz wdrożenie odpowiedniego leczenia. 

Strona 82

Powtórne leczenie endodontyczne po urazie zęba – niepowodzenie i sposób postępowania
H. Heinzelmann 
W artykule opisano leczenie pacjentki, która na przestrzeni 13 lat trzykrotnie doznała urazu górnych zębów przednich. Powtórne leczenie endodontyczne jednego z zębów zakończono aplikacją mineralnego konglomeratu trójtlenkowego (MTA) i z uwagi na poziome złamanie korzenia odnotowano niepowodzenie. Chociaż powtórne leczenie endodontyczne nie powiodło się, zmiana planu postępowania pozwoliła skutecznie zakończyć terapię bez uszczerbku dla estetyki i funkcji. 

Strona 90

Konsultacja urazowa
Możliwości terapeutyczne po awulsji, przemieszczeniu i uszkodzeniach tkanek twardych zębów
A.-L. Holzner, E. Maier, Ch. Berthold 
17.01.2017 roku do ambulatorium uniwersyteckiego zgłosiła się 21-letnia pacjentka po wypadku na rowerze. Pierwsze zaopatrzenie urazu przeprowadzono w Klinice Stomatologicznej Uniwersytetu w Erlangen. Ząb 11 uległ awulsji, a zęby 11 do 22 posiadały złamania szkliwa i zębiny. Ponadto według informacji udzielonych przez pacjentkę ząb 21 uległ nieznacznej intruzji i przemieszczeniu w kierunku podniebiennym. W klinice dokonano replantacji zęba 11, repozycji zęba 21, zęby zszynowano. Pacjentkę poproszono o zgłoszenie się następnego ranka do ambulatorium uniwersyteckiego w celu dalszego zaopatrzenia. 

Strona 100

Leczenie endodontyczne w zakrzywionych kanałach korzeniowych z zastosowaniem jednonarzędziowego systemu rotacyjnego NiTi F6 SkyTaper
Opis przypadku
D. Donnermeyer 
Zakrzywione kanały korzeniowe są częścią złożonej morfologii systemu endodontycznego zęba i stanowią potencjalną przyczynę niepowodzeń leczenia endodontycznego ze względu na trudności w ich opracowaniu. Kamieniem milowym w endodoncji i opracowaniu zakrzywionych kanałów było wprowadzenie na rynek instrumentów niklowo-tytanowych. Ich ewolucja i udoskonalenie doprowadziły do powstania jednonarzędziowych systemów niklowo-tytanowych pozwalających na całkowite opracowanie kanału korzeniowego. Przedmiotem intensywnych badań naukowych jest porównanie skuteczności jedno- i wielonarzędziowych systemów rotacyjnych w opracowaniu zakrzywionych kanałów. Celem artykułu jest ocena skuteczności klinicznej rotacyjnego jednonarzędziowego sytemu F6 SkyTaper w leczeniu endodontycznym zakrzywionych kanałów korzeniowych. 

Strona 106

Biodentine czy MTA
Przegląd piśmiennictwa
A.Schumann, D. Sonntag 
Mineralny konglomerat trójtlenkowy (MTA) to standardowy materiał wykorzystywany do zamykania perforacji i szerokich otworów okołowierzchołkowych oraz bezpośredniego i pośredniego pokrywania miazgi. W ciągu dwóch ostatnich dziesięcioleci udowodniono skuteczność kliniczną cementów na bazie krzemianu trójwapniowego. W międzyczasie na rynku pojawiły się nowe materiały bioceramiczne, które dzięki lepszej przydatności klinicznej stanowią poważną alternatywę dla tradycyjnego MTA. Jednym z tych preparatów jest Biodentine, którego właściwości i zastosowanie opisano w wielu badaniach. W artykule porównano właściwości materiałowe i zastosowanie ProRoot MTA i Biodentine na podstawie aktualnego piśmiennictwa. Celem tego przeglądu literatury jest pomoc w podejmowaniu decyzji dotyczącej materiału, który najlepiej sprawdzi się w danym przypadku. 

Strona 114

Leczenie endodontyczne drugiego trzonowca w żuchwie z zakrzywionymi kanałami korzeniowymi w kształcie litery S
L.-Ch. Shen, J.L. Gutmann 
Najnowsze rotacyjne oraz recyprokalne instrumenty niklowo-tytanowe pozwoliły na leczenie endodontyczne kanałów korzeniowych o nietypowej i stanowiącej wyzwanie anatomii. Chociaż wprowadzenie tych instrumentów znacznie ograniczyło problemy, które towarzyszyły stosowaniu instrumentów ręcznych, to jednak wciąż nawet najnowsze instrumenty rotacyjne nie są pozbawione wad. Artykuł przedstawia potencjalne problemy oraz podkreśla korzyści płynące z połączonego stosowania instrumentów ręcznych i maszynowych, które pozwalają na zakończenie powodzeniem każdego leczenia endodontycznego

Strona 120

Planowanie leczenia endodontycznego ukierunkowane na problem
Opis przypadku
M. Hülsmann, E. Schäfer 
Leczenie endodontyczne może stawiać przed lekarzem wyzwania o różnej naturze i stopniu trudności. Często sprawiają one, że konieczne stają się modyfikacje planu leczenia oraz stosowanie określonych materiałów czy instrumentów. Niektórym z problemów można zapobiegać poprzez staranną selekcję pacjentów i właściwe planowanie leczenia. Inne można z łatwością rozwiązać, jeżeli wcześniej przewidziano ich wystąpienie oraz gdy dysponujemy strategią, instrumentami i materiałami do tego niezbędnymi. Z tych względów zaleca się planowanie leczenia (i przygotowanie do niego) oparte na rozpoznaniu i ukierunkowaniu na istniejący problem. Opisany przypadek stanowi przykład planowania i leczenia endodontycznego ukierunkowanego na problem.