Wydanie 2/2016

w numerze m.i.

  • Endodoncja – State of the Art
  • Możliwości diagnostyki i leczenia powikłań po leczeniu endodontycznym
  • Diagnostyka, leczenie i postępowanie z kanałami korzeniowymi typu C. Opis przypadku
  • Obustronna konfiguracja kanałów korzeniowych w kształcie litery C w obrębie drugich trzonowców w szczęce. Opis przypadku
  • Rozpuszczanie MTA po 7 latach od udanego zabiegu chirurgii endodontycznej. Unikalny opis przypadku
  • Powikłania neurologiczne i blizny na twarzy po nieumyślnym przepchnięciu podchlorynu sodu oraz wodorotlenku wapnia podczas leczenia endodontycznego
  • Usuwanie trudno dostępnych fragmentów z kanału korzeniowego za pomocą nowego instrumentu pomocniczego
  • Endodoncja to praca w zespole. Asysta endodontyczna podczas przekazywania instrumentów i urządzeń

70 Endodoncja – State of the Art
C. Bargholz 
Leczenie endodontyczne powinno się odbywać zgodnie z jasno określonym protokołem. Konsekwentna realizacja następujących po sobie etapów postępowania zapewnia sukces leczenia. Podczas każdego etapu należy przestrzegać istotnych szczegółów, które uławiają leczenie pierwotne lub polepszają prognozę powtórnego leczenia. W artykule przedstawiono wszystkie etapy – począwszy od izolacji, poprzez planowanie i wykonanie otworów trepanacyjnych, chemo-mechaniczną preparację, a następnie obturację kanału, aż do odbudowy zęba i kontroli po leczeniu, a także wyzwania, jakie niesie każde z nich. 

Możliwości diagnostyki i leczenia powikłań po leczeniu endodontycznym
J. Diemer, M. Deiß, W. Richter 
Przy odpowiednim doświadczeniu większość powikłań po leczeniu endodontycznym można obecnie rozwiązywać stosując diagnostykę wewnątrzkoronową i wewnątrzkanałową z dojścia tradycyjnego. Przyczyną powikłań jest zazwyczaj bakteryjna infekcja systemu endodontycznego, którą można skutecznie leczyć po odnalezieniu kanałów korzeniowych i ich opracowaniu na prawidłową długość roboczą. Doskonałe właściwości mineralnego konglomeratu trójtlenkowego pozwalają na stworzenie przewidywalnego zamknięcia metodą tradycyjną również większych otworów wierzchołkowych, na przykład po resekcji wierzchołka korzenia. Dzięki temu wskazania do resekcji wierzchołka korzenia stały się obecnie rzadkością – zabieg ten wykonuje się najczęściej tylko w przypadku infekcji zewnątrzkorzeniowych, takich jak torbiele lub promienica.

Diagnostyka, leczenie i postępowanie z kanałami korzeniowymi typu C
Opis przypadku
F. Wenninger 
Duża złożoność anatomii systemów endodontycznych trzonowców z kanałami korzeniowymi w kształcie litery C stawia lekarza przed nie lada wyzwaniem w zakresie diagnostyki oraz chemo-mechanicznej preparacji i obturacji kanału. Wiedza na temat szczególnych aspektów diagnostycznych, możliwych odmian anatomicznych i potencjalnych zagrożeń podczas leczenia endodontycznego zwiększają prawdopodobieństwo sukcesu. W artykule przedstawiono te aspekty na przykładzie drugiego trzonowca żuchwy z systemem endodontycznym w kształcie litery C. 

Obustronna konfiguracja kanałów korzeniowych w kształcie litery C w obrębie drugich trzonowców w szczęce
Opis przypadku
C. Olvido, C. Andrade 
Konfiguracja kanałów korzeniowych w kształcie litery C jest jedną z istotniejszych odmian anatomicznych systemu kanałów korzeniowych. Często odnotowywana jest w obrębie drugich trzonowców w żuchwie. Konfiguracja kanałów w kształcie litery C w obrębie pierwszych górnych trzonowców jest rzadko spotykana, jej obecność w górnych drugich trzonowcach w literaturze została odnotowana tylko w jednym przypadku. W przedstawianej pracy opisano niespotykaną obustronną konfigurację kanałów korzeniowych w kształcie litery C w obrębie drugich trzonowców w szczęce. 

Rozpuszczanie MTA po 7 latach od udanego zabiegu chirurgii endodontycznej
Unikalny opis przypadku
G.E. Nikoloudaki, E. Meliou, N.P. Kerezoudis 
Celem artykułu jest przedstawienie niezwykłego odkrycia znikania MTA z wierzchołka korzenia po kilku latach od udanego zabiegu okołowierzchołkowego i całkowitego zagojenia się rany. Trzydziestodwuletni pacjent został skierowany przez ogólnego lekarza dentystę w celu przeprowadzenia leczenia endodontycznego prawego siekacza przyśrodkowego w szczęce i siekacza bocznego z istniejącą przetoką ropną oraz rozległym przejaśnieniem radiologicznym. Po zakończeniu leczenia endodontycznego, ze względu na utrzymujące się objawy, przeprowadzono zabieg chirurgii endodontycznej. Siekacz boczny został wstecznie wypełniony MTA, a przez kolejne lata pacjent był pod stałą kontrolą lekarską, mającą na celu ocenę wyników zabiegu. 

Powikłania neurologiczne i blizny na twarzy po nieumyślnym przepchnięciu podchlorynu sodu oraz wodorotlenku wapnia podczas leczenia endodontycznego
K. Fouzan 
Celem artykułu jest przedstawienie postępowania w przypadku powikłań neurologicznych i blizn w obrębie skóry twarzy powstałych w wyniku przepchnięcia podchlorynu sodu oraz wodorotlenku wapnia do tkanek miękkich twarzy podczas leczenia endodontycznego. Do kliniki endodontycznej skierowano dorosłego pacjenta, któremu podczas leczenia endodontycznego nieumyślnie przepchnięto przez wierzchołek zęba podchloryn sodu i wodorotlenek wapnia. Omówiono poważne konsekwencje kliniczne, ze szczególnym naciskiem na deficyt neurologiczny oraz zmiany w tkankach miękkich, a także nakreślono sposób postępowania w takich przypadkach, tj. wczesne i agresywne leczenie mające na celu redukcję potencjalnie poważnych powikłań. W artykule przedstawiono możliwy szkodliwy wpływ przepchnięcia podchlorynu sodu i opatrunku z wodorotlenku wapnia w okolicę okołokorzeniową i na sąsiednie tkanki miękkie. 

Usuwanie trudno dostępnych fragmentów z kanału korzeniowego za pomocą nowego instrumentu pomocniczego
M. Arnold 
Nowy instrument FragRemover, wykorzystujący technikę pętelkową (loop), pozwala na minimalnie inwazyjne usuwanie trudno dostępnych fragmentów z kanału korzeniowego metodą tradycyjną. Warunkiem maksymalnej ochrony tkanek podczas zabiegu jest zastosowanie optycznych środków powiększających przy jednoczesnym koaksjalnym oświetleniu oraz doświadczenie w stosowaniu selektywnej preparacji ultradźwiękowej. Wykorzystanie cyfrowej tomografii objętościowej i diagnostyki wewnątrzkoronowej pozwala na dokładne rozpoznanie i realizację leczenia oraz zmniejsza ryzyko zmiany pierwotnej morfologii sytemu endodontycznego. 

Endodoncja to praca w zespole
Część 3: Asysta endodontyczna podczas przekazywania instrumentów i urządzeń
J. Schröder 
Współpraca zespołu stomatologicznego podczas pracy pod mikroskopem zabiegowym zyskuje coraz większe znaczenie, ponieważ lekarz, będąc skoncentrowany na polu zabiegowym nie może rozglądać się po najbliższym otoczeniu. Aby zabieg przebiegał bez zakłóceń, ważne jest nie tylko zajęcie odpowiedniego miejsca każdego członka zespołu przy pacjencie, ale również jasne znaki i powtarzające się procedury podczas „ślepego” podawania instrumentów i urządzeń. Pozwala to uniknąć niepotrzebnego stresu i opóźnień w pracy.