X Curriculum Endodontyczne – Edycja 2020

Informacje ogólne

Informacje ogólne, zgłoszenie uczestnictwa, płatności

Kształcenie podyplomowe z dziedziny endodoncji – Curriculum Endodontyczne PTE

6 kursów

 

Curriculum Endodontyczne PTE jest formą kształcenia podyplomowego obejmującego cykl sześciu spotkań, ma na celu podwyższenie poziomu wiedzy oraz poszerzenie umiejętności praktycznych lekarzy dentystów w zakresie diagnostyki i terapii chorób miazgi i tkanek okołowierzchołkowych, zgodnie z wytycznymi Europejskiego Towarzystwa Endodontycznego (ESE).

Szkolenie obejmuje również zagadnienia minimalizacji powikłań związanych z leczeniem endodontycznym. Curriculum Endodontyczne, ma umożliwić dentystom, będącym Członkami PTE, spełnienie kryteriów edukacyjnych związanych z wnioskowaniem do Komisji Naukowo-Szkoleniowej PTE o przyznanie Rekomendacji Polskiego Towarzystwa Endodontycznego.

Lekarz stomatolog, po ukończeniu szkolenia Curriculum i pomyślnym zdaniu egzaminu końcowego, uzyska dyplom wydany przez Polskie Towarzystwo Endodontyczne. Cykl sześciu spotkań zostaje włączony do programu kształcenia realizowanego przez PTE w ramach kształcenia podyplomowego lekarzy dentystów – Członków PTE i zostają mu nadane punkty edukacyjne w ilości odpowiadającej liczbie godzin kursów.

Szkolenie obejmuje 6 kursów, pogrupowanych po dwa, odbywających się w piątki, soboty i niedziele. Zajęcia w piątki i soboty trwają 11 godzin, w godzinach od 10.00 do 21.00; w niedziele natomiast 4 godziny, od 10.00 do 14.00. Przed pierwszymi zajęciami mogą zostać zaplanowane dodatkowe praktyczne zajęcia przybliżające pracę z mikroskopem, ultradźwiękami, koferdamem. Udział w tych zajęciach jest fakultatywny. Uczestnicy zostaną powiadomieni o tym fakcie drogą mailową.

Wykłady i ćwiczenia mają następującą formę:

– prezentacje teoretyczne oparte na przypadkach klinicznych,

– zabiegi kliniczne – możliwość czynnej asysty przy zabiegach endodontycznych,

– opcjonalna wideotransmisja zabiegu dla pozostałych uczestników szkolenia z możliwością zadawania pytań operatorowi,

– ćwiczenia fantomowe z zastosowaniem urządzeń

– praca z Pacjentem

– dyskusja.

Po zakończeniu cyklu sześciu kursów Uczestnicy spotkają się raz jeszcze, aby złożyć egzamin końcowy przed Komisją Naukową Curriculum Endodontycznego PTE.

Egzamin końcowy – test wyboru, ok. 45 pytań; prezentacja 20 przypadków z własnej praktyki. Egzamin, sposób zdawania oraz wszelkie sprawy organizacyjne dotyczące egzaminu końcowego są dokładnie omawiane podczas zajęć.

 

Terminy spotkań ustalane są przez Komisję Naukową każdorazowo na dany rok, tak, aby egzamin końcowy mógł odbyć się pod koniec roku kalendarzowego. Program dydaktyczny poszczególnych kursów ustala Komisja Naukowa wraz z Wykładowcą prowadzącym dane szkolenie. Komisja ustala i podaje do wiadomości zakres bibliografii, z którym Uczestnicy Curriculum Endodontycznego powinni się zapoznać przed przystąpieniem do egzaminu. Materiały dydaktyczne dla lekarza i jego pacjentów, przygotowane przez Wykładowców oraz bibliografię Uczestnicy otrzymają podczas zajęć.

Zakres materiału

Edycja 2020

Wprowadzenie do leczenia endodontycznego

 • Współczesne standardy leczenia endodontycznego ESE.
 • Instrumentarium, materiały pomocnicze, środki dezynfekcyjne i wspomagające instrumentację. Aseptyka.
 • Planowanie leczenia endodontycznego.
 • Przydatność diagnostyczna zdjęć ortopantomograficznych i  przylegających.
 • Rodzaje projekcji.
 • Wpływ anomalii anatomicznych oraz błędów projekcji  na postępowanie terapeutyczne.
 • Endometria kanałowa. Czynniki modyfikujące poprawność pomiaru.
 • Histofizjologia i histopatologia miazgi i tkanek okołowierzchołkowych.
 • Morfologia komór i kanałów korzeniowych poszczególnych grup zębowych.
 • Znieczulenia i farmakoterapia w endodoncji.

Opracowanie kanałów korzeniowych

 • Chemomechaniczne opracowanie kanałów korzeniowych.
 • Metodyka pracy narzędziami ręcznymi oraz rotacyjnymi instrumentami maszynowymi.
 • Specyfika pracy narzędziami o stałej i zmiennej zbieżności.
 • Prawidłowy dostęp, lokalizacja kanałów, opracowanie komory.
 • Praca z zastosowaniem ultradźwięków.
 • Zasady opracowania kanałów zakrzywionych. Prewencja utrzymania drożności kanału.
 • Czynniki anatomiczne, patologiczne i jatrogenne modyfikujące postępowanie zabiegowe.

Wypełnianie kanałów korzeniowych

 • Współczesne materiały stosowane do wypełniania kanałów korzeniowych.
 • Rola warstwy mazistej jako czynnika mającego wpływ na szczelność wypełnienia kanału.
 • Dobór efektywnej metody postępowania w zależności od sytuacji klinicznej.
 • Postępowanie terapeutyczne w przypadkach chorób tkanek okołowierzchołkowych.
 • Resorpcje wewnętrzne i zewnętrzne.
 • Postępowanie w przypadkach obecności perforacji komorowych, korzeniowych oraz „via falsa”.
 • Kryteria weryfikacji radiologicznej jakości wypełnienia kanałowego.
 • Powikłania wczesne i późne w leczeniu endodontycznym.

Rewizja leczenia endodontycznego. Kontrola zębów leczonych endodontycznie

 

 • Kwalifikacja i prognozowanie.
 • Specyfika flory bakteryjnej izolowanej z zębów nieprawidłowo leczonych endodontycznie.
 • Usuwanie istniejącej nadbudowy protetycznej, wkładów koronowokorzeniowych.
 • Uzyskanie dostępu do kanału korzeniowego.
 • Usuwanie ciał obcych, złamanych instrumentów, materiałów do wypełnień.
 • Modyfikacje postępowania terapeutycznego w przypadku niedrożności kanałów korzeniowych.
 • Dezynfekcja i obturacja kanałów korzeniowych.

Mikrochirurgia endodontyczna

 • Kryteria włączenia i wyłączenia dla postępowania chirurgicznego. Zależności anatomiczne w odniesieniu do poszczególnych grup zębowych.
 • Planowanie, przygotowanie i postępowanie zabiegowe:
 • Kiretaż tkanek okołowierzchołkowych.
 • Resekcja wierzchołka korzenia.
 • Wypełnienie wsteczne wierzchołka korzenia.
 • Chirurgiczne leczenie przypadków resorpcji w obrębie korzenia.
 • Sterowana regeneracja kości.
 • Opieka pozabiegowa. Farmakoterapia.

Funkcjonalna odbudowa zębów po leczeniu endodontycznym

 • Kwalifikacja przypadków. Wybór metody odbudowy tkanek twardych zęba leczonego endodontycznie w zależności od statusu klinicznego.
 • Bezpośrednia rekonstrukcja materiałem złożonym z zastosowaniem adhezyjnego umocowania w obrębie korzenia.
 • Pośrednie odbudowy kompozytowe i ceramiczne o różnym stopniu zasięgu (inlay, onlay, overlay).
 • Wkłady koronowokorzeniowe.
 • Korony protetyczne.
 • Przydatność zębów leczonych endodontycznie w złożonych uzupełnieniach protetycznych. Kryteria kwalifikacji.
 • Wybielanie zębów bezmiazgowych.

Miejsce szkoleń – Klinika PROFIDENT, Kielce, ul. Legnicka 2

Godziny szkoleń – rozpoczęcie każdego kursu o godz. 10.00, zakończenie w piątki i soboty o godz. 21.00, w niedziele o godz. 14.00.

Egzamin końcowy

I Termin – 3 czerwca 2021 r. (czwartek)

Miejsce: Chlewiska, Hotel „Manor House SPA, Pałac Odrowążów ”

II Termin – 11 września 2021 r.

Miejsce: PROFIDENT, Kielce, ul. Legnicka 2

Terminy szkoleń

Edycja 2020

Brak wolnych miejsc, zapraszamy do grupy piątej!

Terminy szkoleń – Edycja 2020 r. – Grupa I

Kurs I

Wprowadzenie do leczenia endodontycznego.

5 marca 2020r. – fakultatywne zajęcia uzupełniające – praca z mikroskopem, ultradźwiękami, koferdam –                   

                             prowadzący – lek. stom. Tomasz Zbożeń, godz. 17.00-20.00.

termin: 6 marca 2020 r., prowadzący: prof. zw. doc. dr hab. n. med. Halina Pawlicka, dr n. med. Sebastian Mazur,

lek. stom. Jerzy Zbożeń, lek. stom. Tomasz Zbożeń

Kurs II

Opracowanie kanałów korzeniowych.

termin: 7-8 marca 2020 r., prowadzący – dr n. med. Agata Koprowicz

Kurs III

Wypełnianie kanałów korzeniowych.

termin: 19 czerwca 2020 r., prowadzący – dr n. med. Roman Bąkowicz

Kurs IV

Rewizja leczenia endodontycznego. Kontrola zębów leczonych endodontycznie.

termin: 20-21 czerwca 2020 r., prowadzący – dr n. med. Sebastian Mazur,

lek. stom. Tomasz  Zbożeń

Kurs V

Mikrochirurgia endodontyczna.

termin: 18 września 2020 r., prowadzący – lek. stom. Jerzy Zbożeń

Kurs VI

Funkcjonalna odbudowa zębów po leczeniu endodontycznym. Traumatologia zębów.

termin: 19-20 września 2020 r., prowadzący – dr n. med. Joanna Grącka-Mańkowska

dr n. med. Michał Sobczak

Miejsce szkoleń – Klinika PROFIDENT, Kielce, ul. Legnicka 2

Godziny szkoleń – rozpoczęcie każdego kursu o godz. 10.00, zakończenie w piątki i soboty

o godz. 21.00, w niedziele o godz. 14.00.

Brak wolnych miejsc, zapraszamy do grupy piątej!

Terminy szkoleń – Edycja 2020 r. – Grupa II

Kurs I

Wprowadzenie do leczenia endodontycznego.

termin: 04 czerwca 2020 r.

– fakultatywne zajęcia uzupełniające – praca z mikroskopem, ultradźwiękami, koferdam –                   

                             prowadzący – lek. stom. Tomasz Zbożeń, godz. 17.00-20.00.

termin: 05 czerwca 2020 r., prowadzący: prof. zw. doc. dr hab. n. med. Halina Pawlicka, dr n. med. Sebastian Mazur,

lek. stom. Jerzy Zbożeń, lek. stom. Tomasz Zbożeń

Kurs II

Opracowanie kanałów korzeniowych.

termin: 06-07 czerwca 2020 r., prowadzący – dr n. med. Agata Koprowicz

Kurs III

Wypełnianie kanałów korzeniowych.

termin: 26 czerwca 2020 r., prowadzący – dr n. med. Roman Bąkowicz

Kurs IV

Rewizja leczenia endodontycznego. Kontrola zębów leczonych endodontycznie.

termin: 27-28 czerwca 2020 r., prowadzący – dr n. med. Sebastian Mazur,

lek. stom. Tomasz  Zbożeń

Kurs V

Mikrochirurgia endodontyczna.

termin: 2 października 2020 r., prowadzący – lek. stom. Jerzy Zbożeń

Kurs VI

Funkcjonalna odbudowa zębów po leczeniu endodontycznym. Traumatologia zębów.

termin: 3-4 października 2020 r., prowadzący – dr n. med. Joanna Grącka-Mańkowska;

dr n. med. Michał Sobczak

Miejsce szkoleń – Klinika PROFIDENT, Kielce, ul. Legnicka 2

Godziny szkoleń – rozpoczęcie każdego kursu o godz. 10.00, zakończenie w piątki i soboty

o godz. 21.00, w niedziele o godz. 14.00.

Brak wolnych miejsc, zapraszamy do grupy piątej!

Terminy szkoleń – Edycja 2020 r. – Grupa III

Kurs I

Wprowadzenie do leczenia endodontycznego.

11 czerwca 2020 r.,

– fakultatywne zajęcia uzupełniające – praca z mikroskopem, ultradźwiękami, koferdam –                   

                                 prowadzący – lek. stom. Tomasz Zbożeń, godz. 17.00-20.00.

termin:  12 czerwca 2020 r., prowadzący: prof. zw. doc. dr hab. n. med. Halina Pawlicka, dr n. med. Sebastian Mazur,

lek. stom. Jerzy Zbożeń, lek. stom. Tomasz Zbożeń

Kurs II

Opracowanie kanałów korzeniowych.

termin: 13- 14 czerwca 2020 r. prowadzący – dr n. med. Agata Koprowicz

Kurs III

Wypełnianie kanałów korzeniowych.

termin: 10 lipca 2020 r., prowadzący – dr n. med. Roman Bąkowicz

Kurs IV

Rewizja leczenia endodontycznego. Kontrola zębów leczonych endodontycznie.

termin: 11-12 lipca 2020 r., prowadzący – dr n. med. Sebastian Mazur,

lek. stom. Tomasz  Zbożeń

Kurs V

Mikrochirurgia endodontyczna.

termin: 9 października 2020 r., prowadzący – lek. stom. Jerzy Zbożeń

Kurs VI

Funkcjonalna odbudowa zębów po leczeniu endodontycznym. Traumatologia zębów.

termin: 10-11 października 2020 r., prowadzący – dr n. med. Joanna Grącka-Mańkowska,

dr n. med. Michał Sobczak

Miejsce szkoleń – Klinika PROFIDENT, Kielce, ul. Legnicka 2

Godziny szkoleń – rozpoczęcie każdego kursu o godz. 10.00, zakończenie w piątki i soboty

o godz. 21.00, w niedziele o godz. 14.00.

Brak wolnych miejsc, zapraszamy do grupy piątej!

Terminy szkoleń – Edycja 2020 r. – Grupa IV

Kurs I

Wprowadzenie do leczenia endodontycznego.

2 lipca 2020 r.

– fakultatywne zajęcia uzupełniające – praca z mikroskopem, ultradźwiękami, koferdam –                   

                             prowadzący – lek. stom. Tomasz Zbożeń, godz. 17.00-20.00.

termin: 3 lipca 2020 r.,- prowadzący: prof. zw. doc. dr hab. n. med. Halina Pawlicka, dr n. med. Sebastian Mazur,

lek. stom. Jerzy Zbożeń, lek. stom. Tomasz Zbożeń

Kurs II

Opracowanie kanałów korzeniowych.

termin: 4- 5 lipca 2020 r., prowadzący – dr n. med. Agata Koprowicz

Kurs III

Wypełnianie kanałów korzeniowych.

termin: 11 września 2020 r., prowadzący – dr n. med. Roman Bąkowicz

Kurs IV

Rewizja leczenia endodontycznego. Kontrola zębów leczonych endodontycznie.

termin: 12-13 września 2020 r., prowadzący – dr n. med. Sebastian Mazur,

lek. stom. Tomasz  Zbożeń

Kurs V

Mikrochirurgia endodontyczna.

termin: 16 października 2020 r., prowadzący – lek. stom. Jerzy Zbożeń

Kurs VI

Funkcjonalna odbudowa zębów po leczeniu endodontycznym. Traumatologia zębów.

termin: 17-18 października 2020 r., prowadzący – dr n. med. Joanna Grącka-Mańkowska,

dr n. med. Michał Sobczak

Miejsce szkoleń – Klinika PROFIDENT, Kielce, ul. Legnicka 2

Godziny szkoleń – rozpoczęcie każdego kursu o godz. 10.00, zakończenie w piątki i soboty

o godz. 21.00, w niedziele o godz. 14.00.

Terminy szkoleń – Edycja 2020 r. – Grupa V

Kurs I

Wprowadzenie do leczenia endodontycznego.

16 lipca 2020 r. – fakultatywne zajęcia uzupełniające – praca z mikroskopem, ultradźwiękami, koferdam –                   

                             prowadzący – lek. stom. Tomasz Zbożeń, godz. 17.00-20.00.

termin: 17 lipca 2020 r., prowadzący: prof. zw. doc. dr hab. n. med. Halina Pawlicka, dr n. med. Sebastian Mazur,

lek. stom. Jerzy Zbożeń, lek. stom. Tomasz Zbożeń

Kurs II

Opracowanie kanałów korzeniowych.

termin: 18-19 lipca 2020 r., prowadzący – dr n. med. Agata Koprowicz

Kurs III

Wypełnianie kanałów korzeniowych.

termin: 4 września 2020 r., prowadzący – dr n. med. Roman Bąkowicz

Kurs IV

Rewizja leczenia endodontycznego. Kontrola zębów leczonych endodontycznie.

termin: 5-6 września 2020 r., prowadzący – dr n. med. Sebastian Mazur,

lek. stom. Tomasz  Zbożeń

Kurs V

Mikrochirurgia endodontyczna.

termin: 23 października 2020 r., prowadzący – lek. stom. Jerzy Zbożeń

Kurs VI

Funkcjonalna odbudowa zębów po leczeniu endodontycznym. Traumatologia zębów.

termin: 24-25 października 2020 r., prowadzący – dr n. med. Joanna Grącka-Mańkowska,

dr n. med. Michał Sobczak

Miejsce szkoleń – Klinika PROFIDENT, Kielce, ul. Legnicka 2

Godziny szkoleń – rozpoczęcie każdego kursu o godz. 10.00, zakończenie w piątki i soboty

o godz. 21.00, w niedziele o godz. 14.00.

Miejsce szkoleń

Ośrodek szkoleniowo – dydaktyczny

Formularz zgłoszeniowy

Jeden z plików proszę wydrukować, wypełnić i wysłać na adres Towarzystwa

  

plik edytowalny Word

plik w formacie PDF

Zobacz najbliższe hotele:

– Hotel Kongresowy www.hotelkongresowy.pl
– Hotel Kameralny www.hotelkameralny.com
– Hotel Pod Złotą Różą www.zlotaroza.pl
– Hotel Tara www.tara.kielce.pl
– Hotel Ibis www.ibishotel.com
– Hotel Qubus www.qubushotel.com
– Binkowski Hotel **** www.binkowskihotel.pl

Regulamin

CURRICULUM ENDODONTYCZNE
Polskiego Towarzystwa Endodontycznego

Curriculum Endodontyczne PTE jest programem edukacyjnym przeznaczonym dla Członków Polskiego Towarzystwa Endodontycznego. Obejmuje cykl sześciu spotkań, realizowanych przez PTE w ramach kształcenia podyplomowego lekarzy dentystów – Członków PTE, co wiąże się z przyznaniem Uczestnikom punktów edukacyjnych w ilości odpowiadającej liczbie godzin kursów. Do szkolenia Curriculum  Endodontycznego może przystąpić lekarz, który posiada prawo wykonywania zawodu na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i jest Członkiem Polskiego Towarzystwa Endodontycznego. Lekarz stomatolog, rozpoczynający szkolenie z endodoncji, powinien posiadać niezbędny zasób wiedzy teoretycznej oraz zalecany poziom umiejętności praktycznych nabytych podczas studiów, zgodnych z programem nauczania.

Kształcenie podyplomowe ma na celu podwyższenie poziomu wiedzy oraz poszerzenie umiejętności praktycznych lekarzy dentystów w zakresie diagnostyki i terapii chorób miazgi i tkanek okołowierzchołkowych, zgodnie z wytycznymi Europejskiego Towarzystwa Endodontycznego (ESE). Szkolenie obejmuje również zagadnienia minimalizacji powikłań związanych z leczeniem endodontycznym. Ma także na celu nabycie wiedzy i umiejętności praktycznych w takim zakresie i na takim poziomie, który umożliwi samodzielne realizowanie diagnostyki i leczenia specjalistycznego wg najwyższych standardów obowiązujących we współczesnej endodoncji. Ponadto założeniem kursów jest rozwijanie pozytywnych cech charakteru Uczestników, kierowania się wyłącznie dobrem pacjenta, dążenia do aktualizowania wiedzy oraz umiejętności własnych i współpracowników.

Celem szkolenia Curriculum jest przekazanie podstawowej wiedzy z zakresu endodoncji oraz nauka umiejętności praktycznych. Program dydaktyczny obejmuje kształcenie w zakresie tak teorii jak i praktyki.

Lekarz po ukończeniu szkolenia Curriculum i pomyślnym zdaniu egzaminu końcowego, poszerzy zakres umiejętności zgodny ze współczesną wiedzą medyczną, które będzie mógł wykorzystać podczas wykonywania świadczeń leczniczych obejmujących przypadki leczenia kanałowego.

Wykaże się wiedzą dotyczącą fizjologii i patologii twardych tkanek zęba oraz endodontium, wyboru i stosowania środków do znieczulenia miejscowego oraz diagnostyki i leczenia powikłań związanych ze znieczuleniem miejscowym. Powinien zdiagnozować i leczyć odwracalne i nieodwracalne zapalenia miazgi, choroby tkanek okołowierzchołkowych, powikłania w leczeniu endodontycznym. Zapozna się z procedurą mikrochirurgii endodontycznej, postępowaniem terapeutycznym w przypadkach zębów z resorpcją wewnętrzną lub zewnętrzną, radiologią stomatologiczną i diagnostyką radiologiczną chorób zębów i kości wyrostka zębodołowego, zagadnieniami endometrii kanałowej oraz diagnostyką i terapią zespołów endo-perio. Pozna instrumentarium oraz metodykę chemo-mechanicznego opracowania kanałów oraz ponownego leczenia endodontycznego, diagnostykę i terapię urazowych uszkodzeń zębów. Wykaże się umiejętnościami prawidłowej interpretacji badań radiologicznych, wyboru postępowania terapeutycznego na podstawie wyników badań, samodzielnego wykonania zdjęć rtg i rvg, stosowania koferdamu w leczeniu zachowawczo-endodontycznym. Będzie potrafił postępować w przypadkach zapaleń miazgi, leczenia chorób tkanek okołowierzchołkowych. Będzie prawidłowo opracowywał i wypełniał kanały korzeniowe gutaperką w metodzie termoplastycznej. Wykona resekcję wierzchołka korzenia i kiretaż wierzchołkowy. Przeprowadzi rewizję leczenia endodontycznego, leczenie perforacji koronowej lub korzeniowej, odbuduje funkcjonalnie tkanki twarde zęba po leczeniu endodontycznym. Uzyska wzrost umiejętności praktycznych i poziomu wiedzy z zakresu endodoncji, w porównaniu z kształceniem dyplomowym, poszerzy swoje kompetencje w zakresie współpracy terapeutycznej i diagnostycznej dotyczącej leczenia chorób miazgi i tkanek okołowierzchołkowych. Lekarz po pomyślnym ukończeniu szkolenia Curriculum uzyska dyplom wydany przez Polskie Towarzystwo Endodontyczne z zaznaczoną liczbą punktów edukacyjnych. Curriculum Endodontyczne, ma umożliwić dentystom będącym Członkami PTE spełnienie kryteriów edukacyjnych, związanych z wnioskowaniem do Komisji Naukowo-Szkoleniowej PTE o przyznanie Rekomendacji Polskiego Towarzystwa Endodontycznego.

Cykl sześciu kursów został tak zaplanowany, aby nie kolidował z innymi, licznymi wydarzeniami oraz aby ich Uczestnicy mogli złożyć egzamin końcowy przed Komisją Naukową w grudniu, podczas Spotkania Członków Towarzystwa.

Szkolenie obejmuje 6 kursów, pogrupowanych po dwa, odbywających się w piątki, soboty i niedziele. Zajęcia w piątki i soboty trwają 11 godzin, w godzinach od 10.00 do 21.00; w niedziele natomiast 4 godziny, od 10.00 do 14.00.

Przed pierwszymi zajęciami mogą zostać zaplanowane dodatkowe praktyczne zajęcia przybliżające pracę z mikroskopem, ultradźwiękami, koferdamem. Udział w tych zajęciach jest fakultatywny. Uczestnicy zostaną powiadomieni o tym fakcie drogą mailową.

Wykłady i ćwiczenia mające następującą formę:

– prezentacje teoretyczne oparte na przypadkach klinicznych,

– zabiegi kliniczne – możliwość czynnej asysty przy zabiegach endodontycznych,

– opcjonalna wideotransmisja zabiegu dla pozostałych Uczestników szkolenia z możliwością zadawania

pytań operatorowi,

– ćwiczenia fantomowe z zastosowaniem urządzeń,

– praca z Pacjentem,

– dyskusja.

Po zakończeniu cyklu sześciu kursów Uczestnicy spotkają się raz jeszcze, aby złożyć egzamin końcowy przed Komisją Naukową Curriculum Endodontycznego PTE.

Program dydaktyczny poszczególnych kursów ustala Komisja Naukowa wraz z Wykładowcą prowadzącym dane szkolenie. Komisja ustala i podaje do wiadomości zakres bibliografii, z którym Uczestnicy Curriculum Endodontycznego powinni się zapoznać przed przystąpieniem do egzaminu. Wszystkie materiały dydaktyczne dla lekarza, przygotowane przez Wykładowców, w tym także bibliografię, Uczestnicy otrzymają podczas szkoleń. Po zakończeniu zajęć Uczestnicy otrzymają płyty CD z nagranymi zajęciami audio-video.

 

Podczas każdego z kursów mogą odbywać się sprawdziany zdobytej wiedzy, których zaliczenie jest obowiązkowe. Na kursie sprawdzana jest obecność. Lista obecności zostaje następnie przekazana do Biura PTE. Zaliczenie następuje na podstawie obecności na wszystkich sześciu kursach danej Edycji oraz czynnego uczestnictwa w zajęciach, potwierdzonego zaliczeniem sprawdzianów i otrzymanym wpisem w indeksie. Przystąpienie do egzaminu końcowego jest możliwe tylko po zaliczeniu wszystkich kursów danej edycji i okazaniu wpisów w indeksie.

Egzamin końcowy obejmuje część pisemną – test jednokrotnego wyboru oraz część praktyczną – prezentację 20 przypadków (zdjęcia rtg w formie cyfrowej przed, w trakcie oraz po leczeniu). Część praktyczna ma formę krótkiego wykładu, max. 15 min. i odbywać się będzie w dniu egzaminu.

Z przeprowadzonego egzaminu Komisja sporządza protokół. Wyniki obu części egzaminu Komisja odnotowuje także w indeksie każdego Uczestnika. Osoba uczestnicząca w szkoleniu ma trzy lata na przystąpienie do egzaminu końcowego, w terminach ustalonych przez Komisję Naukową.

 

Szkolenie podyplomowe Curriculum Endodontyczne przeznaczone jest tylko dla Członków Polskiego Towarzystwa Endodontycznego. Osoby, które nie należą do Towarzystwa proszone są o wstąpienie w jego szeregi.

Zgłoszenie uczestnictwa następuje w formie pisemnej na wydrukowanym formularzu, przesłanym na adres Towarzystwa. Podane informacje są bardzo istotne, zostaną wykorzystane do wypisania dyplomu potwierdzającego ukończenie szkolenia. Powyższe zgłoszenie jest dla obu stron wiążące. Wraz ze zgłoszeniem należy przysłać pocztą wypełnioną ankietę, jedno zdjęcie do indeksu oraz dokonać wpłaty całości kwoty, bądź pierwszej raty, na konto Towarzystwa. Liczba Uczestników szkolenia jest ograniczona, dlatego zgłoszenia będą przyjmowane według kolejności, do czasu osiągnięcia maksymalnej liczby uczestników w danej Grupie i Edycji. Liczba osób uczestniczących w cyklu szkoleń nie może przekroczyć 16. W przypadku zgłoszenia większej ilości osób, może zostać utworzona druga grupa. Po upływie 14 dni od chwili wpłynięcia zgłoszenia oraz wpłaty na konto Towarzystwa, Uczestnicy otrzymają mailowe potwierdzenie uczestnictwa w Curriculum Endodontycznym.

Terminy kursów zostały zaplanowane na soboty i niedziele jednego weekendu, co wymaga trzykrotnego przyjazdu na miejsce spotkań. Każdy kurs w piątki i soboty zaczyna się o godz. 10.00 i trwa do godz. 21.00. Kursy, których zajęcia odbywać się będą także w niedziele, zaczną się o godz. 10.00 i potrwają do godz. 14.00.

Na szkolnie przeznaczono łącznie 72 godziny. W piątki i soboty po 10 godzin zajęć oraz dodatkowo jedną godzinę na przerwy kawowe i obiad, w niedziele 4 godziny. Rozkład zajęć danego kursu ustala Wykładowca. Wszyscy Uczestniczący w szkoleniu otrzymają materiały dydaktyczne przygotowane przez Wykładowców, notesy i długopisy, jednak dla pełniejszej dokumentacji i sporządzania notatek z zajęć sugerowane jest zabieranie na zajęcia laptopów bądź pen-drive’ów, wówczas Wykładowcy będą mogli przekazać przygotowane materiały. Na wszystkie zajęcia należy także zabierać indeksy, aby przed egzaminem zebrać odpowiednie wpisy, obowiązkowe jest także miękkie obuwie na zmianę oraz fartuchy. Fartuchy i miękkie obuwie są konieczne podczas zajęć praktycznych. Na pierwsze zajęcia każda z Osób uczestniczących zobowiązana jest przywieźć ze sobą, a potem podczas kolejnych kursów mieć je zawsze przy sobie, 8 wyekstrahowanych zębów (przedtrzonowe bądź trzonowe, jednak nie ósemki, z korzeniami o dł. min.8 mm) z otwartymi komorami, przygotowanymi do opracowania kanałów, tak, aby można było na nich przeprowadzić pierwsze leczenie endodontyczne.

Koszt całego szkolenia – 15 600 zł, obejmuje 6 kursów, odbywających się w ustalonych terminach, pomoce dydaktyczne, pomoc merytoryczną prowadzących w trakcie zajęć i egzamin końcowy.

Powyższa kwota może zostać wpłacona także w trzech ratach po 5 200 zł każda, w terminach – pierwsza rata do 31-go stycznia, druga do 15-go maja oraz trzecia do 4-go września roku, w którym odbywać się będzie szkolenie. Powyższe terminy są obligatoryjne i nie mogą zostać przekroczone. Brak wpłaty całości kwoty do 4-go września uniemożliwia uczestniczenie w kolejnych kursach i przystąpienie do egzaminu.

Płatności prosimy dokonywać na konto Towarzystwa:

PTE, ul. Legnicka 2, 25-328 Kielce; Bank PKO S.A. I Oddz. w Kielcach,
nr konta: 20 1240 1372 1111 0010 0331 6804.

Na przelewie należy podać nazwisko Uczestnika oraz tytuł przelewu – Curriculum 2020.

W szczególnych przypadkach Biuro Towarzystwa może prosić o dokonanie wpłaty 2 000 zł tytułem rezerwacji. W takim przypadku wpłata całości kwoty bądź pierwszej raty powinna zostać pomniejszona o wysokość dokonanej opłaty tytułem rezerwacji (dwóch tysięcy złotych).

Płatności prosimy dokonywać na konto Towarzystwa:

PTE, ul. ul. Legnicka 2, 25-328 Kielce; Bank PKO S.A. I Oddz. w Kielcach,
nr konta: 20 1240 1372 1111 0010 0331 6804.

Na przelewie należy podać nazwisko Uczestnika oraz tytuł przelewu – Curriculum 2019.

W szczególnych przypadkach Biuro Towarzystwa może prosić o dokonanie wpłaty 2 000 zł tytułem rezerwacji. W takim przypadku wpłata całości kwoty bądź pierwszej raty powinna zostać pomniejszona o wysokość dokonanej opłaty tytułem rezerwacji (dwóch tysięcy złotych).

W wyjątkowych przypadkach, gdy z uzasadnionych i udokumentowanych przyczyn Uczestnik Curriculum nie będzie mógł wziąć udziału w jednym z kursów, możliwy jest jego udział w kolejnej sesji seminaryjnej z tego samego tematu w następnej edycji Curriculum lub w edycji równoległej.

Polskie Towarzystwo Endodontyczne stara się o przeprowadzenie serii kursów zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, zastrzega sobie jednak możliwość zmian programowych, zmian terminów oraz Wykładowców prowadzących zajęcia.

W uzasadnionych przypadkach zastrzega sobie także możliwość przełożenia szkolenia na późniejszy termin. W takim przypadku Uczestnicy otrzymują zawiadomienie na wskazany adres e-mail, numer telefonu bądź faksu. Wszelkie roszczenia wobec Towarzystwa, a w szczególności roszczenia o odszkodowanie lub zwrot poniesionych kosztów z powodu zmiany terminu kursu są wykluczone.

W przypadku niewystarczającej liczby Uczestników, PTE zastrzega sobie prawo odwołania całej serii kursów lub przełożenia ich na inny termin. Jeżeli zostanie odwołana cała seria seminaryjna, uiszczone opłaty zostaną natychmiast zwrócone, jednak dalsze roszczenia z tego tytułu są wykluczone.

Odnośnie terminów kursów, harmonogramów, treści programowej i realizacji kursów nie można wnosić roszczeń ani żądań wobec Polskiego Towarzystwa Endodontycznego. Na koniec każdego z kursów Uczestnikom zostanie przedłożona ankieta, której wyniki będą wnikliwie analizowane, tak, aby kursy stały na jak najwyższym poziomie.