VIII Curriculum Endodontyczne – Edycja 2018

Informacje ogólne

Informacje ogólne, zgłoszenie uczestnictwa, płatności

Kształcenie podyplomowe z dziedziny endodoncji – Curriculum Endodontyczne PTE

6 kursów

 

Curriculum Endodontyczne PTE jest formą kształcenia podyplomowego obejmującego cykl sześciu spotkań,

ma na celu podwyższenie poziomu wiedzy oraz poszerzenie umiejętności praktycznych lekarzy dentystów

w zakresie diagnostyki i terapii chorób miazgi i tkanek okołowierzchołkowych, zgodnie z wytycznymi Europejskiego Towarzystwa Endodontycznego (ESE).

Szkolenie obejmuje również zagadnienia minimalizacji powikłań związanych z leczeniem endodontycznym. Curriculum Endodontyczne, ma umożliwić dentystom, będącym Członkami PTE, spełnienie kryteriów edukacyjnych związanych z wnioskowaniem do Komisji Naukowo-Szkoleniowej PTE o przyznanie Rekomendacji Polskiego Towarzystwa Endodontycznego.

Lekarz stomatolog po ukończeniu szkolenia Curriculum i pomyślnym zdaniu egzaminu końcowego uzyska dyplom wydany przez Polskie Towarzystwo Endodontyczne. Cykl sześciu spotkań zostaje włączony

do programu kształcenia realizowanego przez PTE w ramach kształcenia podyplomowego lekarzy dentystów – Członków PTE i zostają mu nadane punkty edukacyjne w ilości odpowiadającej liczbie godzin kursów.

Szkolenie obejmuje 6 kursów, pogrupowanych po dwa, odbywających się w piątki, soboty i niedziele. Zajęcia

w piątki i soboty trwają 11 godzin, w godzinach od 10.00 do 21.00; w niedziele natomiast 4 godziny, od 10.00 do 14.00. Przed pierwszymi zajęciami mogą zostać zaplanowane dodatkowe praktyczne zajęcia przybliżające pracę z mikroskopem, ultradźwiękami, koferdamem. Udział w tych zajęciach jest fakultatywny. Uczestnicy zostaną powiadomieni o tym fakcie drogą mailową.

Wykłady i ćwiczenia mają następującą formę:

– prezentacje teoretyczne oparte na przypadkach klinicznych,

– zabiegi kliniczne – możliwość czynnej asysty przy zabiegach endodontycznych,

– opcjonalna videotransmisja zabiegu dla pozostałych uczestników szkolenia z możliwością zadawania pytań operatorowi,

– ćwiczenia fantomowe z zastosowaniem urządzeń

– praca z Pacjentem

– dyskusja.

Po zakończeniu cyklu sześciu kursów Uczestnicy spotkają się raz jeszcze, aby złożyć egzamin końcowy przed Komisją Naukową Curriculum Endodontycznego PTE.

Egzamin końcowy – test wyboru, ok. 45 pytań; prezentacja 20 przypadków z własnej praktyki.

 

Terminy spotkań ustalane są przez Komisję Naukową każdorazowo na dany rok, tak, aby egzamin końcowy mógł odbyć się pod koniec roku kalendarzowego. Program dydaktyczny poszczególnych kursów ustala Komisja Naukowa wraz z Wykładowcą prowadzącym dane szkolenie. Komisja ustala i podaje do wiadomości zakres bibliografii, z którym Uczestnicy Curriculum Endodontycznego powinni się zapoznać przed przystąpieniem

do egzaminu. Resztę materiałów dydaktycznych dla lekarza i jego pacjentów, przygotowaną przez Wykładowców, Uczestnicy otrzymują podczas szkoleń.

Zakres materiału

Edycja 2018

Wprowadzenie do leczenia endodontycznego

prowadzący: prof. zw. doc. dr hab. n. med. Halina Pawlicka, dr n. med. Sebastian Mazur, lek. stom. Jerzy Zbożeń, lek. stom. Tomasz Zbożeń

 • Współczesne standardy leczenia endodontycznego ESE.
 • Instrumentarium, materiały pomocnicze, środki dezynfekcyjne i wspomagające instrumentację. Aseptyka.
 • Planowanie leczenia endodontycznego.
 • Przydatność diagnostyczna zdjęć ortopantomograficznych i przylegających. Rodzaje projekcji. Wpływ anomalii anatomicznych oraz błędów projekcji  na postępowanie terapeutyczne.
 • Endometria kanałowa. Czynniki modyfikujące poprawność pomiaru.
 • Histofizjologia i histopatologia miazgi i tkanek okołowierzchołkowych.
 • Morfologia komór i kanałów korzeniowych poszczególnych grup zębowych.
 • Znieczulenia i farmakoterapia w endodoncji.
 • Mikroskop w endodoncji.

prowadząca – lek. dent. Monika Dzieciątkowska

 • Chemomechaniczne opracowanie kanałów korzeniowych.
 • Metodyka pracy narzędziami ręcznymi oraz rotacyjnymi instrumentami maszynowymi.
 • Specyfika pracy narzędziami o stałej i zmiennej zbieżności.
 • Prawidłowy dostęp, lokalizacja kanałów, opracowanie komory.
 • Praca z zastosowaniem ultradźwięków.
 • Zasady opracowania kanałów zakrzywionych. Prewencja utrzymania drożności kanału.
 • Czynniki anatomiczne, patologiczne i jatrogenne modyfikujące postępowanie zabiegowe.

prowadzący – dr n. med. Roman Bąkowicz

 • Współczesne materiały stosowane do wypełniania kanałów korzeniowych.
 • Rola warstwy mazistej jako czynnika mającego wpływ na szczelność wypełnienia kanału.
 • Dobór efektywnej metody postępowania w zależności od sytuacji klinicznej.
 • Postępowanie terapeutyczne w przypadkach chorób tkanek okołowierzchołkowych.
 • Resorpcje wewnętrzne i zewnętrzne.
 • Postępowanie w przypadkach obecności perforacji komorowych, korzeniowych oraz „via falsa”.
 • Kryteria weryfikacji radiologicznej jakości wypełnienia kanałowego.
 • Powikłania wczesne i późne w leczeniu endodontycznym.

prowadzący – dr n. med. Sebastian Mazur, lek. stom. Tomasz Zbożeń

 • Kwalifikacja i prognozowanie.
 • Specyfika flory bakteryjnej izolowanej z zębów nieprawidłowo leczonych endodontycznie.
 • Usuwanie istniejącej nadbudowy protetycznej, wkładów koronowokorzeniowych.
 • Uzyskanie dostępu do kanału korzeniowego.
 • Usuwanie ciał obcych, złamanych instrumentów, materiałów do wypełnień.
 • Modyfikacje postępowania terapeutycznego w przypadku niedrożności kanałów korzeniowych.
 • Dezynfekcja i obturacja kanałów korzeniowych.

prowadzący – lek. stom. Jerzy Zbożeń

 • Kryteria włączenia i wyłączenia dla postępowania chirurgicznego. Zależności anatomiczne w odniesieniu do poszczególnych grup zębowych.
 • Planowanie, przygotowanie i postępowanie zabiegowe:
 1. Kiretaż tkanek okołowierzchołkowych.
 2. Resekcja wierzchołka korzenia.
 3. Wypełnienie wsteczne wierzchołka korzenia.
 4. Chirurgiczne leczenie przypadków resorpcji w obrębie korzenia.
 • Sterowana regeneracja kości.
 • Opieka pozabiegowa. Farmakoterapia.

prowadzący – prof. Stanisław Suliborski

 • Kwalifikacja przypadków. Wybór metody odbudowy tkanek twardych zęba leczonego endodontycznie w zależności od statusu klinicznego.
 • Bezpośrednia rekonstrukcja materiałem złożonym z zastosowaniem adhezyjnego umocowania w obrębie korzenia.
 • Pośrednie odbudowy kompozytowe i ceramiczne o różnym stopniu zasięgu (inlay, onlay, overlay).
 • Wkłady koronowokorzeniowe.
 • Korony protetyczne.
 • Przydatność zębów leczonych endodontycznie w złożonych uzupełnieniach protetycznych. Kryteria kwalifikacji.
 • Wybielanie zębów bezmiazgowych.

Miejsce spotkań – Klinika PROFIDENT, Kielce, ul. Legnicka 2
Godziny spotkań – rozpoczęcie każdego kursu o godz. 10.00, zakończenie w piątki i soboty o godz. 21.00, w niedziele o godz. 14.00.

Egzamin końcowy – listopad/grudzień 2018 r., podczas Kongresu „Pulp Fiction”.
Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej –prof. zw. doc. dr hab. n. med. Halina Pawlicka

Uroczyste wręczenie dyplomów – listopad/grudzień 2018 r., podczas Zebrania Członków PTE, Kongres „Pulp Fiction”, sala wykładowa.

Miejsce szkoleń

Ośrodek szkoleniowo – dydaktyczny