Wydanie 1/2020

w numerze m.i.

  • Złamania korzenia
  • Trudna diagnostyka różnicowa podłużnych złamań korzenia: opis dwóch przypadków
  • Usuwanie srebrnych sztyftów z kanału korzeniowego
  • Leczenie późnych następstw urazów zębów: opis przypadku
  • Wybielanie zębów po urazie
  • Leczenie zewnętrznej resorpcji przyszyjkowej, a następnie wybielanie wewnętrzne: opis przypadku
  • Aktywność przeciwdrobnoustrojowa ekstraktów z Azadirachta indica (miodli indyjskiej) i Salvadora persica (miswaku) jako środków do płukania kanałów korzeniowych

Strona 5

Złamania korzenia

F. Eggmann, R. Weiger

W porównaniu z innymi urazami zębów złamania korzenia występują stosunkowo rzadko. Ponieważ kliniczny obraz złamania korzenia może być podobny do uszkodzenia z przemieszczeniem, bardzo istotne znaczenie ma w tym kontekście diagnostyka radiologiczna. Uwzględnić należy szczególne cechy obrazowania dwu- i trójwymiarowego. O wyborze metody leczenia decyduje położenie szczeliny złamania – w przypadku złamań śródwyrostkowych polega ono na repozycji i zszynowaniu koronowego segmentu. Dalsze postępowanie zależy od sytuacji po urazie. W przypadku powikłań endodontycznych, które na zdjęciu rentgenowskim są widoczne często w postaci ubytku bocznego na wysokości szczeliny złamania, stosuje się specjalne protokoły leczenia kanałowego segmentu koronowego. Czynnikami decydującymi o dobrej prognozie zębów ze złamaniem korzenia są stopień uszkodzenia z przemieszczeniem segmentu koronowego oraz wiek pacjenta.

Strona 13

13 Trudna diagnostyka różnicowa podłużnych złamań korzenia: opis dwóch przypadków

M. Göbbels

Do poprzecznych złamań korzenia dochodzi często po leczeniu endodontycznym, zaopatrzeniu zęba we wkład korzeniowy lub znacznej utracie tkanki twardej w wyniku próchnicy, leczenia protetycznego lub zabiegów chirurgicznych w obszarze wierzchołka korzenia. Osłabienie struktury zębiny może prowadzić do powstania mikropęknięć lub całkowitego złamania zęba, a w konsekwencji do jego utarty. Opisane w artykule dwa przypadki pokazują, jak wieloczynnikowa etiologia oraz różnorodność objawów utrudniają pierwotnie dokładną diagnostykę.

Strona 21

21 Usuwanie srebrnych sztyftów z kanału korzeniowego

M. Arnold

Sztyfty ze srebra były przez długi czas używane jako materiał do wypełniania kanałów korzeniowych. Dzięki nim osiągano długoterminową dezynfekcję pozostałych patologicznych mikroorganizmów. Były również łatwe do wprowadzenia do kanału. Przy złym uszczelnieniu kanału korozja sztyftu jest wyraźna, dlatego w przypadku powstającej infekcji wymagane jest jego usunięcie. Do metod usuwania zalicza się technikę zaplatania, technikę z użyciem igły oraz zastosowanie ultradźwięków. Najnowszą metodą jest technika pętlowa, która charakteryzuje się małą inwazyjnością przy usuwaniu głęboko złamanych fragmentów srebrnych sztyftów.

Strona 31

31 Leczenie późnych następstw urazów zębów: opis przypadku

B. Bengs

Złamania szkliwno-zębinowe bez obnażenia miazgi należą do najczęstszych urazów zębów przednich. Szybkie zaopatrzenie czasowe odsłoniętych struktur zębiny ma duże znaczenie dla uniknięcia infekcji miazgi. Przedstawiony poniżej opis przypadku pokazuje ryzyko oraz możliwe późniejsze następstwa niewystarczająco konsekwentnie przeprowadzonego leczenia pierwotnego oraz przedstawia sposób postępowania diagnostycznego, leczenia endodontycznego oraz przebieg gojenia.

Strona 39

39 Wybielanie zębów po urazie

M. Amato

Zęby po urazie mogą ulec przebarwieniom na kolor szarawy lub żółtawy. Zmiany takie mogą być spowodowane martwicą miazgi lub materiałami zastosowanymi w ramach leczenia endodontycznego. Taki problem estetyczny można często rozwiązać przez wybielenie zęba, zanim sięgniemy po rekonstrukcję protetyczną. Wybielanie wewnętrzne techniką walking-bleach daje bardzo dobre wyniki i jest bardzo skuteczne w przypadku zębów leczonych endodontycznie. W niektórych sytuacjach pewną opcją leczenia może być także wybielanie zewnętrzne.

Strona 45

45 Leczenie zewnętrznej resorpcji przyszyjkowej, a następnie wybielanie wewnętrzne: opis przypadku

J. Stemmann

Inwazyjne resorpcje przyszyjkowe mogą być skutkiem różnych zdarzeń, takich jak urazy zębów, leczenie ortodontyczne lub wybielanie wewnętrzne. Ze względu na brak dolegliwości klinicznych często diagnozuje się je przypadkowo, na podstawie wykonywanych rutynowo zdjęć rentgenowskich lub podczas profesjonalnego czyszczenia zębów czy systematycznego leczenia zapalenia przyzębia. Istotne znaczenie dla leczenia i prognozy ma maksymalnie wczesne rozpoznanie schorzenia. W artykule zaprezentowano powtórne leczenie endodontyczne górnego siekacza przyśrodkowego po urazie, a następnie wewnętrzne wybielanie oraz kontrolę inwazyjnej resorpcji przyszyjkowej. ​​​​​​​

Strona 55

55 Aktywność przeciwdrobnoustrojowa ekstraktów z Azadirachta indica (miodli indyjskiej) i Salvadora persica (miswaku) jako środków do płukania kanałów korzeniowych

F.M. Al Qarni, F.M. ElFasakhany, L.M. Kenawi, A.M. Moustafa

Celem badania była ocena in vitro aktywności przeciwdrobnoustrojowej wyciągów z Azadirachta indica (miodli indyjskiej) i Salvadora persica (miswaku) jako środków do płukania kanałów korzeniowych przeciwko Enterococcus faecalis w porównaniu z roztworem NaOCl. Materiały i metody: W 50 zębach jednokanałowych poszerzono kanały korzeniowe do rozmiaru ISO 40 za pomocą pilników K-file. Każdy z kanałów został wysterylizowany w autoklawie w szklanej probówce zawierającej 3 ml bulionu mózgowo-sercowego. Przygotowano wyciąg z liści miodli indyjskiej oraz miswaku przy użyciu czystego alkoholu etylowego. Po zakażeniu kanałów E. faecalis, próbki zostały podzielone na pięć grup w zależności od użytego roztworu: fizjologiczny roztwór soli (grupa A), roztwór NaOCl (grupa B), wyciąg z liści miodli indyjskiej (grupa C), wyciąg z miswaku (grupa D) oraz połączenie NaOCl z wyciągiem z liści miodli indyjskiej (grupa E). Próbki mikrobiologiczne zostały pobrane z każdego kanału korzeniowego oraz policzono ilość kolonii bakteryjnych E. faecalis, co wyrażono jako CFU (jednostki tworzące kolonię). Wyniki: Liczba CFU była statystycznie istotna pomiędzy grupami (P = 0,001). Najniższa wartość CFU została odnotowana dla grupy E. Wnioski: Wyciąg z liści miodli indyjskiej może być używany jako środek do płukania kanałów korzeniowych charakteryzujący się skutecznymi właściwościami przeciwdrobnoustrojowymi przeciw E. faecalis. Połączenie środków ziołowych i chemicznych może wywołać synergistyczne działanie przeciwdrobnoustrojowe. ​​​​​​​