Rozdział 1

Postanowienia ogólne.

§ 1.

Tworzy się Stowarzyszenie pod nazwą: POLSKIE TOWARZYSTWO ENDODONTYCZNE, w skrócie PTE, zwane w dalszej części Statutu Stowarzyszeniem.

§ 2.

Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855, z 2003 r. Nr 96, poz. 874) oraz na podstawie niniejszego Statutu.
§ 3.
Czas działania Stowarzyszenia jest nieokreślony.

§ 4.

Stowarzyszenie działa na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, a także poza jej granicami. Siedzibą jego władz jest miasto Kielce.
§ 5.

1. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.
2. Stowarzyszenie używa pieczęci okrągłej z napisem na otoku: “Polskie Towarzystwo Endodontyczne”.
3. Stowarzyszenie wydaje swoim członkom legitymacje.
§ 6.

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych, zagranicznych i międzynarodowych organizacji o tym samym lub podobnym charakterze działalności.
§ 7.
Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej swych członków. Do prowadzenia spraw związanych z działalnością statutową może zatrudniać pracowników.

§ 8.

We wszelkich sprawach dotyczących działalności Stowarzyszenia, które nie zostały jednoznacznie rozstrzygnięte postanowieniami niniejszego Statutu, podejmują decyzje odpowiednie władze Stowarzyszenia, kierując się przyjętymi ogólnymi zasadami prawa i konstytucją RP.

Rozdział 2

Cele, zadania i formy działania.

§ 9.

Do podstawowych celów Stowarzyszenia należy:
1) realizowanie i promowanie działań, prac oraz badań w dziedzinie endodoncji,
2) działanie na rzecz rozwoju endodontycznego ruchu naukowego, poprzez organizowanie, wspieranie i propagowanie go,
3) krzewienie w społeczeństwie zasad profilaktyki dentystycznej i wiedzy o zaletach leczenia endodontycznego w stosunku do metod tradycyjnych,
4) inspirowanie i pomoc w rozwijaniu pracy naukowej i upowszechnianie wiedzy w dziedzinie endodoncji,
5) propagowanie osiągnięć naukowych w dziedzinie endodoncji,
6) organizowanie spotkań, zebrań, seminariów, sesji naukowych i kongresów,
7) ułatwianie przepływu informacji, wymiany doświadczeń i osiągnięć między lekarzami dentystami,
8) współpraca z organizacjami o podobnym profilu działalności,
9) pomoc koleżeńska, rozwijanie życia kulturalnego i towarzyskiego członków Stowarzyszenia.
§ 10.
Stowarzyszenie osiąga swoje cele w szczególności poprzez:
1) organizowanie i promocję dorobku naukowego,
2) organizowanie zebrań, konferencji, seminariów, sesji naukowych i kongresów,
3) organizowanie kursów, szkoleń i doskonalenia zawodowego,
4) organizowanie badań naukowych,
5) współdziałanie z innymi stowarzyszeniami oraz organizacjami dentystycznymi w kraju i w świecie,
6) propagowanie i wspomaganie działalności szkoleniowej w zakresie poszerzania wiedzy,
7) współpracę z uczelniami medycznymi, w szczególności poprzez organizowanie systemu staży zawodowych, praktyk w kraju i za granicą,
8) występowanie w obronie interesów indywidualnych i zbiorowych członków Stowarzyszenia,
9) wydawanie publikacji związanych z celami statutowymi Stowarzyszenia,
10) inne działania służące realizacji celów statutowych.

Rozdział 3.

Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 11.

1. Członkiem Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i osoby prawne.
2. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1) zwyczajnych,
2) honorowych,
3) wspierających.
3. Osoba prawna może być tylko członkiem wspierającym.

§ 12.
1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna (obywatel Polski lub obywatel innego państwa, także nie mający miejsca zamieszkania w Polsce), będąca lekarzem dentystą, która złożyła pisemną deklarację przystąpienia do Stowarzyszenia oraz została przyjęta w poczet członków uchwałą Zarządu.
2. Od decyzji odmawiającej przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia przysługuje prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania Członków w ciągu dwóch tygodni od dnia wydania decyzji.
3. Założyciele stają się członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia z dniem jego zarejestrowania.
§ 13.

Członek Stowarzyszenia zobowiązany jest do:
1) aktywnej działalności na rzecz Stowarzyszenia,
2) przestrzegania Statutu, regulaminów i decyzji władz Stowarzyszenia,
3) regularnego opłacania składki członkowskiej w wysokości ustalonej przez Walne Zebranie – z wyjątkiem członków honorowych,
4) propagowanie celów Stowarzyszenia.
§ 14.

Członek zwyczajny ma prawo:
1) wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia oraz posiadać głos stanowiący,
2) zgłaszać postulaty i wnioski wobec władz,
3) udziału w imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,
4) korzystać z uprawnień członkowskich wynikających ze statutowej działalności Stowarzyszenia.
§ 15.
1. Członkostwo zwyczajne wygasa, w przypadku:
1) rozwiązania lub likwidacji Stowarzyszenia,

2) wykluczenia przez Zarząd w przypadku naruszenia postanowień niniejszego Statutu,
3) śmierci członka.

2. Członkostwo zwyczajne ustaje, w przypadku:
1)wystąpienia członka do Zarządu zgłoszonego na piśmie,
2) wykreślenia z listy członków uchwałą Zarządu,
3) nie płacenia składek członkowskich,
4) skazania prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego na karę pozbawienia praw publicznych,
5) utraty prawa do wykonywania zawodu dentysty.

§ 16.

1. Od decyzji o wykluczeniu ze Stowarzyszenia przysługuje prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania Członków w ciągu 14 dni od dnia wydania decyzji.
2. Do czasu rozpatrzenia odwołania, o którym mowa w ust. 1, członkostwo osoby odwołującej się ulega zawieszeniu.
3. Do osób, którym odmówiono prawa członkostwa stosuje się odpowiednie zasady określone w tym paragrafie.
§ 17.

1. Członkostwo honorowe nadaje na wniosek Zarządu Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków osobom szczególnie zasłużonym dla Stowarzyszenia.
2. Członek honorowy ma prawa i obowiązki członka zwyczajnego z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego i jest zwolniony z opłacania składek członkowskich.
3. Członkostwo honorowe wygasa w skutek śmierci członka.
4. Członkostwo honorowe ustaje, w przypadku:
1) dobrowolnego wystąpienia ze Stowarzyszenia,
2) pozbawienia tej godności na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia,
3) utraty prawa wykonywania zawodu dentysty,
4) skazania prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego na karę pozbawienia praw publicznych.

§ 18.

Członkiem wspierającym może być osoba prawna, krajowa lub zagraniczna, produkująca materiały i urządzenia dentystyczne mające zastosowanie w endodoncji, po przedstawieniu pisemnej deklaracji i przyjęciu jej przez Zarząd Stowarzyszenia.

§ 19.

1. Członek wspierający ma prawo zgłaszać pisemne postulaty i wnioski wobec Władz, brać udział w imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie oraz uczestniczyć w Walnych Zgromadzeniach w charakterze gościa.

2. Członkostwo wspierające ustaje w skutek:
1) dobrowolnej rezygnacji,
2) likwidacji osoby prawnej będącej członkiem wspierającym,
3) nie opłacania składek.

Rozdział 4.

Ustrój i władze Stowarzyszenia

§ 20.

Władzami Stowarzyszenia są:
1) Walne Zebranie Członków – zwane dalej Walnym Zebraniem,
2) Zarząd,
3) Komisja Rewizyjna.
§ 21.
1. Przy Stowarzyszeniu działa organ o nazwie Konwent Autorytetów, w skład którego wchodzą luminarze nauki zajmujący się problematyką stanowiącą przedmiot działania Stowarzyszenia.
2. Konwent jest komitetem doradczo-naukowym Stowarzyszenia, wybieranym i działającym zgodnie z prawami i obowiązkami członków honorowych.
§ 22.

1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie.
2. Walne Zebranie zwołuje Zarząd Stowarzyszenia.
3. Walne Zebranie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
§ 23.
1. Zwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd Stowarzyszenia co najmniej raz na dwanaście miesięcy.
2. O terminie, miejscu i porządku obrad Zarząd Stowarzyszenia zawiadamia członków na 14 dni przed terminem rozpoczęcia obrad.
3. Nadzwyczajne Walne Zebranie może być zwołane z inicjatywy Zarządu Stowarzyszenia, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub na wniosek 1/2 członków Stowarzyszenia w ciągu dwóch miesięcy od daty zgłoszenia wniosku do Zarządu Stowarzyszenia.
4. Przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zebrania mogą być wyłącznie sprawy, dla których zostało zwołane.

§ 24.

Do kompetencji Walnego Zebrania należy:
1) ustalanie głównych kierunków działania Stowarzyszenia,
2) wybór i odwoływanie członków Zarządu Stowarzyszenia,
3) ocena pracy Zarządu,
4) wybór i odwoływanie członków Komisji Rewizyjnej,
5) udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi Stowarzyszenia, na wniosek Komisji Rewizyjnej,
6) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Komisji Rewizyjnej i Zarządu Stowarzyszenia,
7) uchwalanie regulaminów działania Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej,
8) nadawanie i pozbawianie na wniosek Zarządu Stowarzyszenia godności członka honorowego,
9) rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu w sprawach członkowskich,
10) podejmowanie uchwał i postanowień dotyczących gospodarki finansowej Stowarzyszenia w tym wysokości składek członkowskich,
11) uchwalanie Statutu Stowarzyszenia oraz zmian Statutu,
12) podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia,
13) podejmowanie uchwał w innych istotnych dla Stowarzyszenia sprawach nie uregulowanych tym Statutem.
§ 25.
1. Walne Zebranie jest władne podejmować uchwały i wybierać władze w pierwszym terminie przy obecności co najmniej połowy liczby osób uprawnionych do głosowania zwykłą większością głosów.
2. W przypadku braku quorum Walne Zebranie jest zwoływane w drugim terminie, który może być wyznaczony o pół godziny później tego samego dnia bez względu na liczbę obecnych.
3. Walne Zebranie jest władne podejmować uchwały i wybierać władze w drugim terminie bez względu na liczbę osób uprawnionych do głosowania.
4. W Walnym Zebraniu udział biorą członkowie zwyczajni z głosem stanowiącym, zaś członkowie honorowi z głosem doradczym.

§ 26.

1. Wybór władz Stowarzyszenia odbywa się w głosowaniu tajnym.
We wszystkich innych sprawach głosowanie odbywa się jawnie. Jawność głosowania może być uchylona na żądanie co najmniej 1/3 obecnych członków.
2. Jeśli Statut nie stanowi inaczej, uchwały Zarządu i Komisji Rewizyjnej są podejmowane zwykłą większością głosów przy obecności przynajmniej połowy osób uprawnionych do głosowania. W razie równej liczby głosów rozstrzyga głos Prezesa Zarządu lub Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

§ 27.

1. Zarząd Stowarzyszenia składa się z 4 członków, w tym: Prezesa Zarządu, Wiceprezesa, Sekretarza i Skarbnika wybranych przez Walne Zebranie na 4-letnią kadencję i jest organem wykonawczym Stowarzyszenia. Członkowie Zarządu mogą ponownie być wybrani do Zarządu na kolejne kadencje.
2. W razie zmniejszenia się składu Zarządu Stowarzyszenia w czasie trwania kadencji, uzupełnienie jego składu może nastąpić w drodze kooptacji. Kooptacji dokonują pozostali członkowie Zarządu Stowarzyszenia w formie głosowania tajnego. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu Zarządu Stowarzyszenia.
3. Zebrania Zarządu Stowarzyszenia zwoływane są w miarę potrzeby lub na wniosek dwóch członków Zarządu. Władze Stowarzyszenia, których kadencja zakończyła się, działają do chwili ukonstytuowania się na nowo wybranych organów.
4. Mandat członka Władz Stowarzyszenia, powołanego przed upływem danej kadencji, wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Władz.
§ 28.

Do kompetencji Zarządu Stowarzyszenia należy:
1) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
2) kierowanie działalnością Stowarzyszenia zgodnie z postanowieniami Statutu i uchwałami Walnego Zebrania,
3) organizowanie spotkań, zebrań, seminariów, sesji naukowych i wyjazdów oraz propagowanie osiągnięć Stowarzyszenia,
4) zwoływanie Zwyczajnego Walnego Zebrania i Nadzwyczajnego Walnego Zebrania,
5) występowanie z wnioskiem do Walnego Zebrania o nadanie lub pozbawienie członkostwa honorowego,
6) podejmowanie decyzji w sprawie przyjęcia bądź wykluczenia członka Stowarzyszenia,
7) zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia i czuwanie nad jego kondycją finansową,
8) prowadzenie działalności w zakresie pomocy koleżeńskiej i życia kulturalnego członków Stowarzyszenia,
9) opracowanie programu działalności Stowarzyszenia,
10) podejmowanie uchwały w sprawie przynależności do organizacji krajowych i zagranicznych,
11) rozpatrywanie sporów powstałych na tle działalności Stowarzyszenia,
12) powoływanie komisji i innych ciał oraz określanie ich zadań,
13) opiniowanie projektów, działań, prac, produktów, technik,
14) podejmowanie uchwał nie zastrzeżonych dla innych władz Stowarzyszenia.
§ 29.

1. Komisja Rewizyjna jest organem wewnętrznej kontroli w Stowarzyszeniu.
2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków wybranych przez Walne Zebranie, w tym przewodniczącego.
3. Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa 4 lata.
4. W razie zmniejszenia się składu Komisji Rewizyjnej w czasie trwania kadencji, uzupełnienie jej składu może nastąpić w drodze kooptacji. Kooptacji dokonują pozostali członkowie Komisji w formie głosowania. W tym trybie można powołać nie więcej niż dwóch członków Komisji.
§ 30.
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1) wykonywanie kontroli nad całokształtem działalności Stowarzyszenia pod względem prawidłowości oraz zgodności z przepisami prawa, postanowieniami Statutu i uchwałami Walnego Zebrania,
2) przedstawienie Walnemu Zebraniu oceny działalności Stowarzyszenia i zgłaszanie wniosków wynikających z przeprowadzonych kontroli,
3) składanie wniosków w przedmiocie absolutorium na Walnym Zebraniu,
występowanie z wnioskiem o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania.
§ 31.

Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami Zarządu Stowarzyszenia.

Rozdział 5.

Fundusze i majątek Stowarzyszenia

§ 32.

Majątek Stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, oraz z ofiarności publicznej.
§ 33.

1. Wysokość składki członkowskiej corocznie uchwala Walne Zebranie.
2. Składka musi być zapłacona do 30 stycznia każdego roku.
§ 34.
1. Stowarzyszenie może nabywać i zdobywać majątek, przyjmować darowizny i zapisy, zawierać umowy i zaciągać zobowiązania zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Zarząd Stowarzyszenia może tworzyć fundusze, udzielać stypendiów itp. Zgodnie z zasadami prawa.
3. Do reprezentowania Stowarzyszenia oraz do zaciągania zobowiązań finansowych, majątkowych, niemajątkowych upoważniony jest Prezes Zarządu albo Prezes Zarządu i Wiceprezes lub Skarbnik działając łącznie.
4. Uprawnienia, o których mowa w ust. 3 mogą być w drodze pisemnego pełnomocnictwa przeniesione na inne osoby w zakresie powierzonych im czynności.
§ 35.

1. Stowarzyszenie ma statutowy kolegialny organ kontroli w postaci Komisji Rewizyjnej.
a) Komisja Rewizyjna jest organem odrębnym od organu zarządzającego i nie podlega mu w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej a członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,
b) Członkami Komisji Rewizyjnej mogą zostać osoby, które nigdy nie były skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.
2. Zabrania się:
a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli,
b) przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
c) wykorzystywania majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia,
d) zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich bliskich osób.
Zapisy tego paragrafu są zgodne z art. 20 pkt 6 ppkt a i b oraz art. 20 pkt 7 Ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie ( Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 wraz z późniejszymi zmianami).
Rozdział 6.

Zmiany Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§ 36.

1. Zmiana Statutu Stowarzyszenia wymaga uchwały Walnego Zebrania podjętej większością 2/3 głosów przy obecności w pierwszym terminie co najmniej połowy uprawnionych do głosowania, a w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych.
2. Stowarzyszenie rozwiązuje się na podstawie uchwały Walnego Zebrania podjętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania lub innych przypadkach przewidzianych w przepisach prawa.
3. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy Prawa o stowarzyszeniach.