Wydanie 1/2022

w numerze m.i.

  • Niezawodne poszerzanie złożonych systemów endodontycznych
  • Pęknięcia zębiny i podłużne złamania korzenia: etiologia i diagnostyka
  • Usuwanie wypełnienia kanałowego z materiału Thermafil z zastosowaniem techniki pętlowej (loop)
  • Resorpcje wewnętrzne i zewnętrzne
  • Obliteracje systemu endodontycznego – znaczenie w praktyce
  • Przyspieszenie gojenia zmian okołowierzchołkowych zębów leczonych endodontycznie na skutek ekstruzji ortodontycznej: ocena i uzasadnienie
  • Amputacja korzenia jako leczenie zmiany typu perio-endo

5 Niezawodne poszerzanie złożonych systemów endodontycznych
Ralf Schlichting

Infekcja bakteryjna systemu kanałowego wymaga przeprowadzenia leczenia endodontycznego. Systemy kanałowe to złożone struktury anatomiczne, które mogą stanowić dla lekarza nie lada wyzwanie. Tylko jak najdokładniejsze chemomechaniczne oczyszczenie pozwala osiągnąć sukces leczenia. Ważnymi składowymi skutecznego leczenia jest odpowiednie opracowanie otworu trepanacyjnego oraz ręczne i mechaniczne opracowanie złożonych systemów kanałowych za pomocą specjalnych instrumentów ręcznych, a także nowych, opracowanych termicznie pilników niklowo-tytanowych (NiTi).

13 Pęknięcia zębiny i podłużne złamania korzenia: etiologia i diagnostyka
David Sonntag, Robert Svoboda, Christian Gärtner

Podłużne złamania korzenia występują prawie wyłącznie w zębach leczonych endodontycznie o silnie owalnych korzeniach. Zdarzenia te są niezależne od licznych czynników, takich jak wiek, pozycja zęba, wcześniejsze leczenie itp. Ich podłoże jest jednak często jatrogenne i wynika z dużego ciśnienia w systemie endodontycznym podczas jego preparacji oraz wypełniania. Ponieważ trudno jest rozpoznać pionowe złamania, należy wykorzystać całą gamę możliwości diagnostycznych począwszy od zdjęć rentgenowskich w projekcji ekscentrycznej aż do diagnostyki wewnątrzkoronowej. Logiczną opcją terapeutyczną jest zwykle ekstrakcja zęba. 

23 Usuwanie wypełnienia kanałowego z materiału Thermafil z zastosowaniem techniki pętlowej (loop)
Jöran Felgner

Niezwykle ważne podczas usuwania wypełnień kanałowych z materiału Thermafil jest wyjęcie z kanału korzeniowego całego nośnika z tworzywa sztucznego. W literaturze opisano wiele różnych technik stosowanych podczas takiego zabiegu. W artykule zaprezentowano kolejną metodę pozwalającą na usunięcie nośnika z tworzywa sztucznego w sposób korzystniejszy finansowo i bardziej oszczędzający tkanki. 

29 Resorpcje wewnętrzne i zewnętrzne
Sebastian Bürklein, Magdalena Ibing

W tej rubryce prezentujemy i omawiamy ważne oraz ciekawe z endodontycznego punktu widzenia zdjęcia rentgenowskie.

33 Obliteracje systemu endodontycznego – znaczenie w praktyce
Michael Arnold

Obliteracje systemu kanałowego są rezultatem postępującego nowotworzenia tkanek twardych w obrębie żywej miazgi. Stanowią duże wyzwanie dla diagnostyki i procedur endodontycznych. Obliteracja wymaga intensywnego leczenia tylko w przypadku pojawienia się zmian patologicznych. Komórki miazgi wykazują wysoki potencjał naprawczy i tworzenia zmineralizowanych tkanek twardych. Z uwagi na nieregularną strukturę nie są one w stanie trwale uszczelnić i ochronić ząb przed inwazją mikroorganizmów; w przypadku odsłonięcia zębiny konieczne jest podjęcie odpowiednich kroków obejmujących profilaktykę, fluoryzację oraz odbudowę zęba wypełnieniami wiążącymi adhezyjnie do zębiny. W odróżnieniu od zwapnień miazgi, zębinę pierwotną i wtórną z uwagi na różnice kolorystyczne można łatwo rozpoznać przy użyciu lup lub mikroskopu zabiegowego, dzięki czemu możliwe jest przeprowadzenie leczenia minimalnie inwazyjnego. Sklerotyczną zębinę trzeciorzędową powstałą w wyniku urazu zęba lub procesów starzenia można rozpoznać, zwłaszcza w obszarze korzenia, tylko pod mikroskopem. W zębinie sklerotycznej mogą ponadto pojawić się mikrorysy w przebiegu leczenia endodontycznego. Zbyt duży nacisk osiowy stosowany podczas opracowania kanału i silny stożkowy kształt poszerzenia mogą zmniejszyć sukces leczenia. Dlatego tak ważna w praktyce jest odpowiednia ocena wskazania i możliwości technicznych oraz postępowanie minimalnie inwazyjne. W przypadku problemów z podjęciem decyzji terapeutycznych zaleca się odpowiednio wczesną selekcję przypadków i współpracę ze specjalistami z zakresu endodoncji.

49 Przyspieszenie gojenia zmian okołowierzchołkowych zębów leczonych endodontycznie na skutek ekstruzji ortodontycznej: ocena i uzasadnienie
Ami Smidt, David Keinan

Na podstawie badań radiologicznych stwierdzono, że ustępowanie zmian okołowierzchołkowych w tkankach przyzębia może trwać rok lub dłużej. Uważa się, że ortodontyczne przemieszczenie ma pozytywny wpływ na topografię i morfologię kości. W literaturze nie ma informacji na temat wpływu przesunięcia ortodontycznego na tempo gojenia zmian okołowierzchołkowych przy zębach po leczeniu endodontycznym. Celem artykułu jest przedstawienie zastosowania ekstruzji ortodontycznej w przypadkach zmian okołowierzchołkowych, kiedy inne metody nie mogą zostać wykorzystane. Zaprezentowano trzy opisy przypadków zębów ze zmianami okołowierzchołkowymi leczonych endodontycznie. W każdym przypadku wykonana ekstruzja ortodontyczna skutkowała wygojeniem okolicy okołowierzchołkowej w celu przewidywalnego wykonania korony protetycznej lub zastąpienia zęba o beznadziejnym rokowaniu w sposób bardziej bezpieczny koroną opartą na implancie. We wszystkich tych przypadkach zaobserwowano oznaki gojenia radiologicznego w stosunkowo krótkim czasie, który jest uważany za dopuszczalny po ekstruzji ortodontycznej bez klinicznej wrażliwości na opukiwanie lub kieszeni przyzębnych. Podsumowując, ekstruzja ortodontyczna zębów leczonych endodontycznie ze zmianami okołowierzchołkowymi w tempie szybszym niż oczekiwane wykazuje pozytywne oznaki gojenia radiologicznego bez objawów klinicznych, takich jak ból i ruchomość oraz ma pozytywny wpływ na poziom kości brzeżnej i tkanki miękkie. Artykuł może pomóc w podjęciu decyzji klinicznej przyłożenia pionowych sił ekstruzyjnych do zęba po leczeniu endodontycznym ze zmianą okołowierzchołkową.

57 Amputacja korzenia jako leczenie zmiany typu perio-endo
Kent Urban, Sebastian Bürklein

Zęby z niekorzystną prognozą periodontologiczną coraz częściej zastępowane są implantami. Z tego powodu leczenie resekcyjne coraz częściej schodzi na dalszy plan, chociaż nadal stanowi dobrą alternatywę dla leczenia implantologicznego i charakteryzuje się dobrą prognozą długoczasową. Opisany przypadek przedstawia leczenie uogólnionego przewlekłego zapalenia przyzębia lekkiego stopnia ze zmianą typu perio-endo i komplikacjami jatrogennymi.