Podsumowanie za 2017 r. (styczeń – grudzień 2017 r.)

stan konta na koniec 2016 r.: 28.626,30 zł; 351.000,00 zł lokata; 520 $; 158,36 €

razem: 379.626,30 zł oraz 520 $ i 158,36 €

 

 

wpływy:

składka – 186.515,- + 414,73 €

prenumerata czasopism – 890,01

Zjazd PTE – 138.007,79 + 7.000 $ + 350 €

Kongres ESE – 30.300,50 + 3.700 €

Curriculum – 998.000,-

ulotki – 470,-

koszulki – 985,-

zasilenie kasy – 53.000,-

błędnie wpłacone kwoty – 6.640,-

zakup waluty Euro – 9.450 €

zwrot środków z lokaty – 1.081.000,-

odsetki – 2.830,77

                                      

                                        razem wpływy bez lokat – 1.417.639,07 zł + 7.000 $ + 13.914,73 €                                         

 

wydatki:

czasopismo – 20.302,80

znaczki pocztowe – 8.067,30

Zjazd PTE – 292.796,44 + 7.500 $

Curriculum – 644.208,16

legitymacje, dyplomy – 4.077,45

art. biurowe, koperty – 1.257,14

koszulki – 2.012,39

rachunki, umowy, honoraria – 363.019,60

składka członkowska ESE – 1.543 €

Kongres ESE – 5.540,68 + 10.877,80 €

Kongres Roots Summit – 1.094,80 €

strona internetowa – 12.336,90

baner reklamowy – 5.289,-

zwrot błędnie wpłaconych kwot – 6.640,-

zwrot błędnie wpłaconej składki – 420,-

zakup waluty i zasilenie konta euro – 56.814,89 (13.044,80 €)

zasilenie kasy – 53.000,-

utworzenie lokat terminowych – 990.000,-

opłaty bankowe – 626,59 + 67,32 €

 

                                       razem wydatki bez lokat: 1.476.409,34 zł + 7.500 $ + 26.627,72 €                                                                                                                                                                                     

                                                                                    

                                                                                            różnica: – 58.770,27 zł

 

stan konta na koniec grudnia ’17 – 60.856,03 zł oraz 20,00 $ i 490,17 €

                                      plus 260 tys. lokaty terminowe; razem: 320.856,03 zł

 

w 2017 roku zapisało się do Towarzystwa 96 osób

rezygnacje z członkostwa, pozbawienie członkostwa z powodu nie płacenia składek

– 66 osób

nie wpłaciło składki za 2017 r. – 78 osób

liczba Członków na dzień 31 grudnia 2017 r. – 540 osób