Rekomendacje PTE

Rekomendacja Polskiego Towarzystwa Endodontycznego jest specjalnym wyróżnieniem przyznawanym Członkom Towarzystwa przez Zarząd PTE na wniosek Komisji Naukowo-Szkoleniowej PTE.

Celem przyznawania Rekomendacji jest wskazanie wzorcowych ośrodków endodontycznych, a tym samym mobilizacja lekarzy do podnoszenia poziomu usług według najwyższych standardów.

Świadectwem Rekomendacji jest dyplom oraz tablica, na których umieszczone jest imię i nazwisko lekarza oraz adres praktyki.

 1. Kryteria ogólne kwalifikacji do Rekomendacji PTE:
 • członkostwo w PTE,
 • praca z powiększeniem,
 • praca z koferdamem,
 • opracowanie kanałów metodą chemomechaniczną,
 • mikrochirurgia endodontyczna.
 1. Mimimum wyposażenia:
 • endometr,
 • urządzenie do ultradźwiękowego opracowywania kanałów,
 • aparat rtg do zdjęć punktowych.
 1. Każdy lekarz ubiegający się o Rekomendację musi przedstawić udokumentowane przypadki kliniczne ze swojej praktyki:
 • Pierwszorazowe leczenie endodontyczne – 2 przypadki zębów wielokorzeniowych (3 lata obserwacji).*
 • Rewizja leczenia endodontycznego – 2 przypadki ze zmianami OKW (3 lata obserwacji).*
 • Usunięcie wkładu koronowo-korzeniowego –  2 przypadki.
 • Usunięcie złamanego narzędzia – 2 przypadki.
 • Zamknięcie perforacji – 2 przypadki.
 • Resekcja/mikrochirurgia – 1 w obrębie zębów bocznych lub 2 przypadki w zębach jednokorzeniowych.
 • Odbudowa po leczeniu – 2 przypadki.
 • Zdjęcie rtg przed zabiegiem.
 • Zdjęcie rtg po zabiegu.

* – Dodatkowo wymagane zdjęcie rtg kontrolne po 4 i 36 miesiącach.

 1. Lekarz musi pracować zgodnie ze standardami ESE i mieć odpowiednio wyposażony gabinet zgodnie z ustaleniami podjętymi przez Członków na Walnym Zebraniu w Starych Jabłonkach w maju 2006r. (punkt 1 i 2). Ustalono, że Rekomendacja będzie weryfikowana przez Radę Naukową, a tytuł nadawany przez Zarząd. Stwierdza się, że Rekomendacja będzie udzielana tylko Członkom PTE, po utracie praw członkowskich należy zwrócić Rekomendację, a przypadku otwierania drugiego gabinetu, lekarz, który posiada już Rekomendację zostanie tylko sprawdzony pod kątem wyposażenia tego gabinetu zgodnie z wymogami. Ustalono dwa terminy, do których należy złożyć dokumenty ubiegając się o Rekomendację, tj. do 28 lutego i 30 sierpnia każdego roku. Rada udzieli odpowiedzi w przeciągu 3 miesięcy. Czas ten został podyktowany terminami Zjazdów PTE i PF-u, na których odbywać się będzie weryfikacja oraz publiczna prezentacja.
 1. Dokumentacja przygotowana przez lekarza wnioskującego o Rekomendację ma mieć formę jednej, ciągłej prezentacji w formacie Microsoft Power Point lub Open Office Impress. Powinna zawierać na stronie tytułowej Imię, Nazwisko, dane teleadresowe lekarza, adres gabinetu oraz e-mail. Opis przypadków klinicznych, zgodnie z punktem 3, każdorazowo powinien zawierać wiek pacjenta, rozpoznanie, zwięzły opis postępowania terapeutycznego oraz datę. Każde zdjęcie rvg/rtg powinno w prezentacji zawierać datę wykonania. Oprócz prezentacji należy dołączyć pliki źródłowe w formacie jpg zdjęć rtg, rvg lub fotograficznych użytych w prezentacji i umieścić je w oddzielnym folderze. Opisany imieniem i nazwiskiem nośnik CDR należy wysłać na adres siedziby PTE wraz z wnioskiem o Rekomendację.
 1. Po pozytywnym rozpatrzeniu dokumentacji przez Radę Naukową, Kandydat zostaje poinformowany przez Zarząd o czasie i terminie publicznej prezentacji, podczas której jest zobowiązany osobiście przedstawić i zwięźle omówić, zgodnie z punktem 3, zgromadzony materiał kliniczny oraz wyposażenie praktyki.
 1. Prezentacja powinna być zwięzła oraz wygłoszona w czasie nie dłuższym niż 10 minut. Po wysłuchaniu prezentacji Członkowie Komisji podejmują decyzję dotyczącą przyznania Rekomendacji, przekazywana jest ona w formie protokołu do Zarządu PTE, który nadaje tytuł Lekarzowi ubiegającemu się o Rekomendację. Lekarz zostaje poinformowany o powyższym fakcie drogą mailową, wręczenie dyplomu potwierdzającego uzyskanie tytułu Rekomendacji odbywa się podczas najbliższego spotkania Członków Towarzystwa. Świadectwem Rekomendacji jest również mosiężna tablica z umieszczonymi na niej danymi Lekarza oraz praktyki, zamawiana przez Towarzystwo po uiszczeniu odpowiedniej opłaty. Wręczenie tablicy odbywa się także na najbliższym spotkaniu Członków, dlatego podjęcie decyzji o jej wyrobieniu nie może zapaść później niż miesiąc przed spotkaniem.