Wydanie 4/2016

w numerze m.i.

 • Czy warto przeprowadzać powtórne leczenie endodontyczne metodą tradycyjną?
 • Powtórne leczenie endodontyczne trzonowca żuchwy po resekcji wierzchołka korzenia metodą tradycyjną. Opis przypadku
 • Wpływ opracowania dostępu endodontycznego na jednolite i złożone uzupełnienia ceramiczne na bazie tlenku cyrkonu
 • Cavit. Właściwości i zastosowanie kliniczne
 • Jaką decyzję podjęliby Państwo? Kazuistyka
 • Sześciokanałowe pierwsze stałe trzonowce żuchwy. Opis dwóch przypadków
 • Leczenie endodontyczne dwukanałowego siekacza górnego z bruzdą podniebienno-dziąsłową
 • Konsultacja urazowa. Opcje terapeutyczne przypadku awulsji i rozchwiania zęba
 • Leczenie endodontyczne dolnych zębów przednich – wyzwanie

Czy warto przeprowadzać powtórne leczenie endodontyczne metodą tradycyjną?
M. Drefs, H. Steffen 
Odsetek sukcesu pierwotnego leczenia endodontycznego jest wysoki, jednak w około 15% przypadkow pojawiają się niepowodzenia, ktore można powtornie leczyć metodą tradycyjną lub poprzez resekcję wierzchołka korzenia. Chociaż powtorne leczenie endodontyczne jest bardziej pracochłonne i kosztowne, jego prognoza jest stosunkowo korzystna. Jeżeli w ramach diagnostyki przedendodontycznej zostaną zauważone dodatkowe struktury korzeniowe lub nieprawidłowe wypełnienia kanałowe, a tym samym pojawi się podejrzenie infekcji wewnątrzkanałowej, należy zamiast metod chirurgicznych zawsze rozważyć – o ile to możliwe – wdrożenie powtornego leczenia metodą tradycyjną. 

Powtórne leczenie endodontyczne trzonowca żuchwy po resekcji wierzchołka korzenia metodą tradycyjną
Opis przypadku
B. Szabo 
Jeżeli pierwotne leczenie endodontyczne nie przyniesie pożądanego rezultatu często przeprowadza się resekcję wierzchołka korzenia. Jeżeli i ten zabieg nie zakończy się sukcesem, można sięgnąć po alternatywę – niechirurgiczne powtorne leczenie endodontyczne metodą tradycyjną. W artykule opisano przypadek kliniczny powtórnego leczenia endodontycznego metodą tradycyjną po resekcji wierzchołka korzenia. 

Wpływ opracowania dostępu endodontycznego na jednolite i złożone uzupełnienia ceramiczne na bazie tlenku cyrkonu
T. Grobecker-Karl, M. Christian, M. Karl 
Cel pracy: Wysoki odsetek uszkodzeń warstwy licującej złożonych uzupełnień ceramicznych na bazie tlenku cyrkonu uzasadnia wykonywanie prac jednolitych. W przedstawionym badaniu oceniono częstość i stopień uszkodzenia jednolitych i złożonych stałych uzupełnień ceramicznych na podbudowie z tlenku cyrkonu w wyniku opracowania endodontycznego dostępu do komory zęba. Materiały i metody: W 10 trzypunktowych mostach, jednolitych i złożonych, wykonanych z ceramiki tlenku cyrkonu (filary: pierwszy przedtrzonowiec i pierwszy trzonowiec; przęsło: drugi przedtrzonowiec) opracowano dostęp endodontyczny w każdym z zębów filarowych. 

Cavit
Właściwości i zastosowanie kliniczne
K. Prosowsky, M. Hulsmann 
Ponieważ w większości przypadkow jednoczasowe zaopatrzenie endodontyczne i protetyczne zęba nie jest możliwe, należy w jakiś sposob zamknąć szczelnie i tymczasowo ząb, aż do momentu kolejnej wizyty. Zaleca się stosowanie w tym celu wielu rożnych materiałow. Jednym z nich jest Cavit, czyli wiązany gipsem materiał do wypełnień tymczasowych. W artykule przedstawiono przegląd piśmiennictwa dotyczący produktu Cavit oraz omowiono jego zalety i wady.

Jaką decyzję podjęliby Państwo?
Kazuistyka
T. Beyl, G. Tulus 
45-letnia pacjentka zgłosiła się do gabinetu z rozproszonymi, występującymi od kilku miesięcy i nawracającymi dolegliwościami po lewej stronie żuchwy, w obszarze zębów 47 i 46. Ból nie pojawiał się jako reakcja na zimno lub ciepło, ale – według pacjentki – zęby w tym obszarze były wrażliwe na nagryzanie.

Sześciokanałowe pierwsze stałe trzonowce żuchwy
Opis dwóch przypadków
A. Kellens, M. Van Styvendael, W. Blontrock, F. de Hemptinne 
Pierwszy trzonowiec żuchwy wykazuje szeroki wachlarz różnorodności anatomicznej pod względem liczby korzeni i kanałów korzeniowych. W korzeniu mezjalnym zwykle znajdują się dwa kanały, a w dystalnym – najczęściej jeden. Opisano jedynie 5 przypadków, w których w korzeniu mezjalnym znajdowały się 4 kanały. W piśmiennictwie naukowym rzadko jednak donoszono o obecności trzech kanałów w korzeniu dystalnym trzonowca żuchwy z sześcioma kanałami. Głównym celem opisu przypadków jest zwrócenie uwagi na wyzwania kliniczne związane z możliwością konfiguracji systemu endodontycznego w pierwszych trzonowcach żuchwy. 

237 Jaką decyzję podjęliby Państwo?
Rozwiązanie przypadku ze strony 229
T. Beyl, G. Tulus 
Na podstawie przeprowadzonych badań postawiono następujące diagnozy:

 • Ząb 47: nieprawidłowo przeprowadzone leczenie endodontyczne z klinicznie i radiologicznie prawidłową okolicą okołowierzchołkową i rozległą próchnicą wtórną;
 • Ząb 46: nieprawidłowo przeprowadzone leczenie endodontyczne z rozległym zapaleniem tkanek okołowierzchołkowych i osteolizą w obszarze perforacji w górnej jednej trzeciej korzenia dystalnego, spowodowanej wkładem korzeniowym;
 • Ząb 45: próchnica wtórna przy prawidłowym radiologicznie obszarze okołowierzchołkowym.

Leczenie endodontyczne dwukanałowego siekacza górnego z bruzdą podniebienno-dziąsłową
A. Schumann 
W artykule opisano leczenie gornego siekacza bocznego z rzadko występującą bruzdą podniebienno-dziąsłową oraz dodatkowym kanałem korzeniowym i rozdzieleniem korzenia. Złożoność budowy anatomicznej została początkowo niedoceniona i zauważona dopiero podczas leczenia. 

Konsultacja urazowa
Opcje terapeutyczne przypadku awulsji i rozchwiania zęba
Ch. Berthold, A.-L. Holzer 
15-letni pacjent zgłosił się około godziny 15:50 do ambulatorium uniwersyteckiego po wypadku na rowerze, który wydarzył się około godziny 15:10. Pierwsze badanie ogólnomedyczne przeprowadzono w klinice chirurgii szczękowo-twarzowej. Następnie pacjenta skierowano do ambulatorium uniwersyteckiego w celu przeprowadzenia diagnostyki klinicznej i rentgenowskiej. Ząb 11 uległ awulsji, a matka pacjenta przechowała go w mleku UHT przez 30 minut, aż do momentu zgłoszenia się do kliniki. 

Leczenie endodontyczne dolnych zębów przednich – wyzwanie
J. Pahle 
Wydaje się, że leczenie endodontyczne dolnych zębów przednich rzadko nastręcza problemów. Jednakże istnieje szereg nietypowych cech anatomicznych, ktore należy rozpoznać i uwzględnić podczas takiej procedury. Ważną rolę odgrywają w tym kontekście przedzabiegowe dwu- lub trójwymiarowe zdjęcia rentgenowskie. Opisane w artykule dwa przypadki kliniczne dokumentują leczenie pierwotne i próbę powtórnego leczenia endodontycznego dolnych siekaczy przyśrodkowych. Oba zęby charakteryzują się konfiguracją kanałów typu III wg Vertucci’ego, które udało się poszerzyć w bezpieczny sposób korzystając z mikroskopu zabiegowego.