XIV Curriculum Endodontyczne – Edycja 2024

Informacje ogólne

Informacje ogólne, zgłoszenie uczestnictwa, płatności

CURRICULUM ENDODONTYCZNE

Polskiego Towarzystwa Endodontycznego

Informacje ogólne.

Kształcenie podyplomowe z dziedziny endodoncji – Curriculum Endodontyczne PTE

6 kursów

Curriculum Endodontyczne PTE jest formą kształcenia podyplomowego obejmującego cykl sześciu kursów, ma na celu podwyższenie poziomu wiedzy oraz poszerzenie umiejętności praktycznych lekarzy dentystów  w zakresie diagnostyki i terapii chorób miazgi i tkanek okołowierzchołkowych, zgodnie z wytycznymi Europejskiego Towarzystwa Endodontycznego (ESE).

Szkolenie obejmuje również zagadnienia minimalizacji powikłań związanych z leczeniem endodontycznym. Curriculum Endodontyczne, ma umożliwić dentystom, będącym Członkami PTE, spełnienie kryteriów edukacyjnych związanych z wnioskowaniem do Komisji Naukowo-Szkoleniowej PTE o przyznanie Rekomendacji Polskiego Towarzystwa Endodontycznego.

Lekarz stomatolog, po ukończeniu szkolenia Curriculum i pomyślnym zdaniu egzaminu końcowego, uzyska dyplom wydany przez Polskie Towarzystwo Endodontyczne. Cykl sześciu spotkań zostaje włączony do programu kształcenia realizowanego przez PTE w ramach kształcenia podyplomowego lekarzy dentystów – Członków PTE i zostają mu nadane punkty edukacyjne w ilości odpowiadającej liczbie godzin kursów.

Szkolenie obejmuje 6 kursów, pogrupowanych po dwa, odbywających się w piątki, soboty i niedziele. Zajęcia w piątki i soboty trwają 11 godzin, w godzinach od 10.00 do 21.00; w niedziele natomiast 4 godziny, od 10.00 do 14.00. Pierwszy kurs został rozszerzony o dodatkowe praktyczne zajęcia przybliżające pracę z mikroskopem, ultradźwiękami, koferdamem. Zajęcia rozpoczynają się w czwartek o godz. 15.00 i trwają 5 godzin.

Wykłady i ćwiczenia mają następującą formę:

– prezentacje teoretyczne oparte na przypadkach klinicznych,

– zabiegi kliniczne – możliwość czynnej asysty przy zabiegach endodontycznych,

– opcjonalna wideotransmisja zabiegu dla pozostałych Uczestników szkolenia z możliwością zadawania pytań

operatorowi

– ćwiczenia fantomowe z zastosowaniem urządzeń

– praca z Pacjentem

– dyskusja.

Po zakończeniu cyklu sześciu kursów Uczestnicy spotkają się raz jeszcze, aby złożyć egzamin końcowy przed Komisją Naukową Curriculum Endodontycznego PTE.

Egzamin końcowy – test wyboru, ok. 45 pytań; prezentacja 15 przypadków z własnej praktyki. Egzamin, sposób przygotowania oraz przedstawienia prezentacji a także wszelkie sprawy organizacyjne dotyczące egzaminu końcowego są dokładnie omawiane podczas zajęć.

Terminy spotkań ustalane są przez Komisję Naukową każdorazowo na dany rok, tak, aby egzamin końcowy mógł odbyć się pod koniec roku kalendarzowego. Program dydaktyczny poszczególnych kursów ustala Komisja Naukowa wraz z Wykładowcą prowadzącym dane szkolenie. Komisja ustala i podaje do wiadomości zakres bibliografii, z którym Uczestnicy Curriculum Endodontycznego powinni się zapoznać przed przystąpieniem  do egzaminu. Materiały dydaktyczne dla lekarza i jego pacjentów, przygotowane przez Wykładowców  oraz bibliografię Uczestnicy otrzymają podczas zajęć.

Zgłoszenie uczestnictwa

Zgłoszenia uczestnictwa przyjmowane są telefonicznie bądź mailowo przez Biuro PTE. Po otrzymaniu informacji z Biura PTE o przyjęciu zgłoszenia i zarezerwowaniu miejsca w danej grupie, Uczestnicy są proszeni o dokonanie wpłaty w wysokości 4.000 zł (cztery tysiące złotych) na konto Towarzystwa tytułem rezerwacji miejsca. Następnie należy dopełnić formalnego zgłoszenia na szkolenie na wydrukowanym, specjalnym formularzu, przesłanym na adres Towarzystwa. Z powodu ograniczonej ilości miejsc w grupach, prosimy o niezwłoczne przysłanie wypełnionego formularza. Wraz ze zgłoszeniem należy przysłać pocztą jedno zdjęcie do indeksu o wymiarach 37 x 52 mm. W terminie do 30 dni przed rozpoczęciem pierwszych zajęć prosimy o dokonanie wpłaty całości kwoty za szkolenie bądź tylko pierwszej raty na konto Towarzystwa, pomniejszonej o dokonaną wcześniej wpłatę trzech tysięcy złotych.

Osoby, które chciałyby uczestniczyć w szkoleniu, a nie należą do Polskiego Towarzystwa Endodontycznego proszone są o wstąpienie w jego szeregi. Można to zrobić przysyłając wraz z formularzem zgłoszeniowym wypełnione formularze deklaracji członkowskiej i ankiety wraz z dwoma zdjęciami do legitymacji. Na konto Towarzystwa należy także wpłacić odpowiednią wysokość składki członkowskiej. Wszystkie informacje na ten temat znajdują się w zakładce „Wstąp do PTE” – http://www.endodoncja.pl/wstap.html Zgłoszenia udziału w szkoleniu mogą być przyjęte także po wyznaczonym terminie, o ile będą wolne miejsca. Liczba Uczestników szkolenia Curriculum jest ograniczona, dlatego zgłoszenia będą przyjmowane według kolejności, do czasu osiągnięcia maksymalnej liczby Uczestników w danej Grupie (16 osób) i Edycji. Szczegółowe warunki uczestnictwa określa Regulamin Curriculum Endodontycznego PTE.

Modele do ćwiczeń

Na pierwsze zajęcia każda z Osób uczestniczących w szkoleniu zobowiązana jest przywieźć ze Sobą, a potem podczas kolejnych kursów mieć je zawsze przy Sobie, 9-11 wyekstrahowanych zębów (siekacz dolny, kieł, zęby przedtrzonowe bądź trzonowe, jednak nie ósemki, z korzeniami o dł. min.8 mm) z otwartymi komorami, przygotowanymi do opracowania kanałów, tak, aby można było na nich przeprowadzić pierwsze leczenie endodontyczne.

Płatności

Koszt całego szkolenia wynosi 19 500 zł. ( 20 500 zł przy płatności ratalnej), obejmuje 6 kursów odbywających się w ustalonych terminach, pomoce dydaktyczne, pomoc merytoryczną prowadzących w trakcie zajęć i egzamin końcowy. Możliwa jest również płatność ratalna , I rata – 7500 zł; II rata – 6500 zł, III rata – 6500 zł, w odpowiednich terminach, wyznaczonych  dla każdej z Grup osobno.

Płatności prosimy dokonywać na konto Towarzystwa:

PTE, ul. Legnicka 2, 25-328 Kielce; Bank PKO S.A. I Oddz. w Kielcach,
nr konta: 20 1240 1372 1111 0010 0331 6804.

Tytuł płatności – „Curriculum” oraz nazwisko Uczestnika.

Kierownik szkolenia

lek. stom. Jerzy Zbożeń

Organizator szkolenia

Polskie Towarzystwo Endodontyczne

Sekretariat

Legnicka 2, 25-328 Kielce

kom.: 515 993 224

kom.: 515 785 557

e-mail: biuro.pte@endodoncja.pl

http:// www.endodoncja.pl

 

Dofinansowanie szkoleń

Krajowy Fundusz Szkoleniowy

Środki KFS są przyznawane przez Powiatowy Urząd Pracy właściwy ze względu na siedzibę pracodawcy albo miejsce prowadzenia działalności i mogą one być przeznaczone na szkolenia i egzaminy podnoszące kompetencje pracowników.

Możesz otrzymać środki KFS na sfinansowanie kształcenia ustawicznego podejmowanego przez siebie i swoich pracowników w wysokości:

 • 80% kosztów kształcenia ustawicznego, ale nie więcej niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika,
 • 100% kosztów kształcenia ustawicznego – w przypadku mikro przedsiębiorcy (do 10 osób zatrudnionych) – ale nie więcej niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika.

Więcej informacji

1. Zapisz się na szkolenie i poinformuj nas, że będziesz się starać o dofinansowanie z KFS.
2. Skontaktuj się z Powiatowym Urzędem Pracy. PUP udzieli wszelkich informacji dotyczących terminów, odpowiednich wniosków.
3. Wypełnij wnioski i złóż je w Powiatowym Urzędzie Pracy.
4. Po otrzymaniu dofinansowania opłać szkolenie i weź w nim udział.
5. Po zakończeniu szkolenia otrzymasz od nas dokumenty potrzebne do rozliczenia w Powiatowym Urzędzie Pracy.

Terminy szkoleń

Edycja 2024

Terminy szkoleń – Edycja 2024 r. – Grupa II  

Kurs I

Wprowadzenie do leczenia endodontycznego.

Zajęcia wprowadzające, warsztaty praktyczne – praca z mikroskopem, ultradźwiękami, koferdam. Rentgenodiagnostyka.

termin: 23 maja 2024 r., prowadzący – lek. stom. Tomasz Zbożeń

termin: 24 maja 2024 r., prowadzący – prof. Halina Pawlicka,  dr n. med. Sebastian Mazur

Kurs II

Opracowanie kanałów korzeniowych.

termin: 25-26 maja 2024 r., prowadzący – dr n. med. Agata Koprowicz

Kurs III

Wypełnianie kanałów korzeniowych.

termin: 28 czerwca 2024 r., prowadzący – dr n. med. Roman Bąkowicz

Kurs IV

Rewizja leczenia endodontycznego. Kontrola zębów leczonych endodontycznie.

termin: 29-30 czerwca 2024 r., prowadzący – dr n. med. Sebastian Mazur, lek. stom. Tomasz  Zbożeń

Kurs V

Mikrochirurgia endodontyczna.

termin: 11 października 2024 r., prowadzący – lek. stom. Jerzy Zbożeń, lek. stom. Tomasz  Zbożeń

Kurs VI

Traumatologia zębów.

termin: 12 października 2024 r., prowadzący – dr n. med. Michał Sobczak

Funkcjonalna odbudowa zębów po leczeniu endodontycznym.

termin: 13 października2024 r. (od godz. 9.00) , prowadzący – lek. dent. Agnieszka Wąsewicz

Miejsce szkoleń – Klinika PROFIDENT, Kielce, ul. Legnicka 2

Godziny szkoleń – pierwsze zajęcia – czwartek 15.00-20.00, piątek i sobota: 10.00-21.00, niedziela: 10.00-14.00. Kolejne kursy: piątek i sobota: 10.00-21.00, niedziela: 10.00-14.00.

Egzamin końcowy

Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej – prof. zw. doc. dr hab. n. med. Halina Pawlicka.

Terminy szkoleń – Edycja 2024 r. – Grupa III  

Kurs I

Wprowadzenie do leczenia endodontycznego.

Zajęcia wprowadzające, warsztaty praktyczne – praca z mikroskopem, ultradźwiękami, koferdam. Rentgenodiagnostyka.

termin: 26 września 2024 r., prowadzący – lek. stom. Tomasz Zbożeń.

termin: 27 września 2024 r., prowadzący:  prof. Halina Pawlicka, dr n. med. Sebastian Mazur

Kurs II

Opracowanie kanałów korzeniowych.

termin: 28-29 września 2024 r., prowadzący – dr n. med. Agata Koprowicz

Kurs III

Wypełnianie kanałów korzeniowych.

termin: 25 października 2024 r., prowadzący – dr n. med. Roman Bąkowicz

Kurs IV

Rewizja leczenia endodontycznego. Kontrola zębów leczonych endodontycznie.

termin: 26-27 października 2024 r., prowadzący – dr n. med. Sebastian Mazur, lek. stom. Tomasz  Zbożeń

Kurs V

Mikrochirurgia endodontyczna.

termin: 15 listopada 2024 r., prowadzący – lek. stom. Jerzy Zbożeń, lek. stom. Tomasz  Zbożeń

Kurs VI

Traumatologia zębów.

termin: 16 listopada 2024 r., prowadzący – dr n. med. Michał Sobczak

Funkcjonalna odbudowa zębów po leczeniu endodontycznym.

termin: 17 listopada 2024 r., (od godz. 9.00) , prowadzący – lek. dent. Agnieszka Wąsewicz

Miejsce szkoleń – Klinika PROFIDENT, Kielce, ul. Legnicka 2

Godziny szkoleń – pierwsze zajęcia – czwartek 15.00-20.00, piątek i sobota: 10.00-21.00, niedziela: 10.00-14.00. Kolejne kursy: piątek i sobota: 10.00-21.00, niedziela: 10.00-14.00.

Egzamin końcowy

Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej – prof. zw. doc. dr hab. n. med. Halina Pawlicka.

Zakres materiału

Edycja 2024

Wprowadzenie do leczenia endodontycznego

 • Współczesne standardy leczenia endodontycznego ESE.
 • Instrumentarium, materiały pomocnicze, środki dezynfekcyjne i wspomagające instrumentację. Aseptyka.
 • Planowanie leczenia endodontycznego.
 • Przydatność diagnostyczna zdjęć ortopantomograficznych i  przylegających. Rodzaje projekcji. Wpływ anomalii anatomicznych oraz błędów projekcji  na postępowanie terapeutyczne.
 • Endometria kanałowa. Czynniki modyfikujące poprawność pomiaru.
 • Histofizjologia i histopatologia miazgi i tkanek okołowierzchołkowych.
 • Morfologia komór i kanałów korzeniowych poszczególnych grup zębowych.
 • Znieczulenia i farmakoterapia w endodoncji.

Opracowanie kanałów korzeniowych

 • Chemomechaniczne opracowanie kanałów korzeniowych.
 • Metodyka pracy narzędziami ręcznymi oraz rotacyjnymi instrumentami maszynowymi.
 • Specyfika pracy narzędziami o stałej i zmiennej zbieżności.
 • Prawidłowy dostęp, lokalizacja kanałów, opracowanie komory.
 • Praca z zastosowaniem ultradźwięków.
 • Zasady opracowania kanałów zakrzywionych. Prewencja utrzymania drożności kanału.
 • Czynniki anatomiczne, patologiczne i jatrogenne modyfikujące postępowanie zabiegowe.

Wypełnianie kanałów korzeniowych

 • Współczesne materiały stosowane do wypełniania kanałów korzeniowych.
 • Rola warstwy mazistej jako czynnika mającego wpływ na szczelność wypełnienia kanału.
 • Dobór efektywnej metody postępowania w zależności od sytuacji klinicznej.
 • Postępowanie terapeutyczne w przypadkach chorób tkanek okołowierzchołkowych.
 • Resorpcje wewnętrzne i zewnętrzne.
 • Postępowanie w przypadkach obecności perforacji komorowych, korzeniowych oraz „via falsa”.
 • Kryteria weryfikacji radiologicznej jakości wypełnienia kanałowego.
 • Powikłania wczesne i późne w leczeniu endodontycznym.

Rewizja leczenia endodontycznego. Kontrola zębów leczonych endodontycznie 

 • Kwalifikacja i prognozowanie.
 • Specyfika flory bakteryjnej izolowanej z zębów nieprawidłowo leczonych endodontycznie.
 • Usuwanie istniejącej nadbudowy protetycznej, wkładów koronowokorzeniowych.
 • Uzyskanie dostępu do kanału korzeniowego.
 • Usuwanie ciał obcych, złamanych instrumentów, materiałów do wypełnień.
 • Modyfikacje postępowania terapeutycznego w przypadku niedrożności kanałów korzeniowych.
 • Dezynfekcja i obturacja kanałów korzeniowych.

Mikrochirurgia endodontyczna

 • Kryteria włączenia i wyłączenia dla postępowania chirurgicznego. Zależności anatomiczne w odniesieniu do poszczególnych grup zębowych.
 • Planowanie, przygotowanie i postępowanie zabiegowe:
 • Kiretaż tkanek okołowierzchołkowych.
 • Resekcja wierzchołka korzenia.
 • Wypełnienie wsteczne wierzchołka korzenia.
 • Chirurgiczne leczenie przypadków resorpcji w obrębie korzenia.
 • Sterowana regeneracja kości.
 • Opieka pozabiegowa. Farmakoterapia.

Funkcjonalna odbudowa zębów po leczeniu endodontycznym

 • Ocena możliwości odbudowy korony jako istotny aspekt planowania leczenia endodontycznego.
 • Przygotowanie do leczenia endodontycznego (ubytki poddziąsłowe, gingiwektomia, DME – deep margin elevation, odbudowa ubytku do I klasy wg Blacka).
 • Ocena wskazań do redukcji guzków oraz ścian przedsionkowej/podniebiennej/ /językowej.
 • Uszczelnienie koronowe (korzyści, procedura).
 • Wkłady koronowo-korzeniowe (wskazania, mechanika, dostosowanie, przegląd literatury, ryzyko powikłań, procedura cementowania, ćwiczenia praktyczne).
 • Wskazania do prac pośrednich i bezpośrednich.
 • Przegląd rozwiązań protetycznych (parametry decyzji: inlay/onlay czy korona protetyczna).
 • Decyzje dotyczące wyboru techniki szlifowania (szlif ze stopniem i bezstopniowy).

Traumatologia zębów

 • Klasyfikacja urazowych uszkodzeń zębów, kości i tkanek miękkich.
 • Schemat badania pacjenta po urazie (każdy z Uczestników otrzyma gotowy wzór karty badania pacjenta po urazie).
 • Diagnostyka urazów zębów. Jak analizować zdjęcie RTG zęba po urazie –na co szczególnie zwrócić uwagę. Rola CBCT w diagnostyce urazów zębów.
 • W jaki sposób zabezpieczyć pacjenta po urazie podczas pierwszej wizyty.
 • Diagnostyka stanu miazgi. Jaka to resorpcja? Kiedy podejmować decyzję o leczeniu endodontycznym.
 • Zasady postępowania po złamaniach koron z wykorzystaniem odłamu i materiałów  złożonych.
 • Zabieg amputacji miazgi – procedura wykonania.
 • Postępowanie w złamaniach korzeni zębów.
 • Zwichnięcia zębów. W jaki sposób prawidłowo zreponować i unieruchomić zęby po urazie?
 • Całkowite zwichnięcie zęba, co wpływa na powodzenie leczenia i długoterminowe rokowanie?
 • Postępowanie w przypadku powikłań po urazach zębów. Apeksyfikacja czy rewaskularyzacja w zębach z martwą miazgą i niezakończonym rozwojem korzeni zębów?
 • Jak planować dalsze leczenie, kiedy zęba po urazie nie można już dłużej zachować?

Formularz zgłoszeniowy

Formularz elektroniczny wygeneruje pdf, który należy wydrukować, wypełnić i wysłać na adres Towarzystwa

Można także pobrać, wydrukować, wypełnić i wysłać na adres Towarzystwa jeden z poniższych plików

  

plik edytowalny Word

plik w formacie PDF

Miejsce szkoleń – Klinika PROFIDENT, Kielce, ul. Legnicka 2

Godziny szkoleń – pierwsze zajęcia – czwartek 15.00-20.00, piątek i sobota: 10.00-21.00, niedziela: 10.00-14.00. Kolejne kursy: piątek i sobota: 10.00-21.00, niedziela: 10.00-14.00.

Egzamin końcowy

Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej – prof. zw. doc. dr hab. n. med. Halina Pawlicka.

Miejsce szkoleń

Ośrodek szkoleniowo – dydaktyczny

Zobacz najbliższe hotele:

– Hotel Kongresowy www.hotelkongresowy.pl
– Hotel Kameralny www.hotelkameralny.com
– Hotel Pod Złotą Różą www.zlotaroza.pl
– Hotel Tara www.tara.kielce.pl
– Hotel Ibis www.ibishotel.com
– Hotel Qubus www.qubushotel.com
– Binkowski Hotel **** www.binkowskihotel.pl

Kontakt

Dane kontaktowe, informacje o płatnościach

Polskie Towarzystwo Endodontyczne

ul. Legnicka 2, 25-328 Kielce
kom.: 515 993 224
kom.: 515 785 557

e-mail: biuro.pte@endodoncja.pl
http: www.endodoncja.pl

Płatności prosimy dokonywać na konto Towarzystwa:

PTE, ul. Legnicka 2, 25-328 Kielce;
Bank PKO S.A. I Oddz. w Kielcach,
nr konta: 20 1240 1372 1111 0010 0331 6804

Regulamin

CURRICULUM ENDODONTYCZNE
Polskiego Towarzystwa Endodontycznego

Curriculum Endodontyczne PTE jest programem edukacyjnym przeznaczonym dla Członków Polskiego Towarzystwa Endodontycznego. Obejmuje cykl sześciu spotkań, realizowanych przez PTE w ramach kształcenia podyplomowego lekarzy dentystów – Członków PTE, co wiąże się z przyznaniem Uczestnikom punktów edukacyjnych w ilości odpowiadającej liczbie godzin kursów. Do szkolenia Curriculum  Endodontycznego może przystąpić lekarz, który posiada prawo wykonywania zawodu na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i jest Członkiem Polskiego Towarzystwa Endodontycznego. Lekarz stomatolog, rozpoczynający szkolenie z endodoncji, powinien posiadać niezbędny zasób wiedzy teoretycznej oraz zalecany poziom umiejętności praktycznych nabytych podczas studiów, zgodnych z programem nauczania.

Kształcenie podyplomowe ma na celu podwyższenie poziomu wiedzy oraz poszerzenie umiejętności praktycznych lekarzy dentystów w zakresie diagnostyki i terapii chorób miazgi i tkanek okołowierzchołkowych, zgodnie z wytycznymi Europejskiego Towarzystwa Endodontycznego (ESE). Szkolenie obejmuje również zagadnienia minimalizacji powikłań związanych z leczeniem endodontycznym. Ma także na celu nabycie wiedzy i umiejętności praktycznych w takim zakresie i na takim poziomie, który umożliwi samodzielne realizowanie diagnostyki i leczenia specjalistycznego wg najwyższych standardów obowiązujących we współczesnej endodoncji. Ponadto założeniem kursów jest rozwijanie pozytywnych cech charakteru Uczestników, kierowania się wyłącznie dobrem pacjenta, dążenia do aktualizowania wiedzy oraz umiejętności własnych i współpracowników. Celem szkolenia Curriculum jest przekazanie podstawowej wiedzy z zakresu endodoncji oraz nauka umiejętności praktycznych. Program dydaktyczny obejmuje kształcenie w zakresie tak teorii jak i praktyki.

Lekarz po ukończeniu szkolenia Curriculum i pomyślnym zdaniu egzaminu końcowego, poszerzy zakres umiejętności zgodny ze współczesną wiedzą medyczną, które będzie mógł wykorzystać podczas wykonywania świadczeń leczniczych obejmujących przypadki leczenia kanałowego. Wykaże się wiedzą dotyczącą fizjologii i patologii twardych tkanek zęba oraz endodontium, wyboru i stosowania środków do znieczulenia miejscowego oraz diagnostyki i leczenia powikłań związanych ze znieczuleniem miejscowym. Powinien zdiagnozować i leczyć odwracalne i nieodwracalne zapalenia miazgi, choroby tkanek okołowierzchołkowych, powikłania w leczeniu endodontycznym. Zapozna się z procedurą mikrochirurgii endodontycznej, postępowaniem terapeutycznym w przypadkach zębów z resorpcją wewnętrzną lub zewnętrzną, radiologią stomatologiczną i diagnostyką radiologiczną chorób zębów i kości wyrostka zębodołowego, zagadnieniami endometrii kanałowej oraz diagnostyką i terapią zespołów endo-perio. Pozna instrumentarium oraz metodykę chemo-mechanicznego opracowania kanałów oraz ponownego leczenia endodontycznego, diagnostykę i terapię urazowych uszkodzeń zębów. Wykaże się umiejętnościami prawidłowej interpretacji badań radiologicznych, wyboru postępowania terapeutycznego na podstawie wyników badań, samodzielnego wykonania zdjęć rtg i rvg, stosowania koferdamu w leczeniu zachowawczo-endodontycznym. Będzie potrafił postępować w przypadkach zapaleń miazgi, leczenia chorób tkanek okołowierzchołkowych. Będzie prawidłowo opracowywał i wypełniał kanały korzeniowe gutaperką w metodzie termoplastycznej. Wykona resekcję wierzchołka korzenia i kiretaż wierzchołkowy. Przeprowadzi rewizję leczenia endodontycznego, leczenie perforacji koronowej lub korzeniowej, odbuduje funkcjonalnie tkanki twarde zęba po leczeniu endodontycznym. Uzyska wzrost umiejętności praktycznych i poziomu wiedzy z zakresu endodoncji, w porównaniu z kształceniem dyplomowym, poszerzy swoje kompetencje w zakresie współpracy terapeutycznej i diagnostycznej dotyczącej leczenia chorób miazgi i tkanek okołowierzchołkowych. Lekarz po pomyślnym ukończeniu szkolenia Curriculum uzyska dyplom wydany przez Polskie Towarzystwo Endodontyczne z zaznaczoną liczbą punktów edukacyjnych. Curriculum Endodontyczne, ma umożliwić dentystom będącym Członkami PTE spełnienie kryteriów edukacyjnych, związanych z wnioskowaniem do Komisji Naukowo-Szkoleniowej PTE o przyznanie Rekomendacji Polskiego Towarzystwa Endodontycznego.

Cykl sześciu kursów został tak zaplanowany, aby nie kolidował z innymi, licznymi wydarzeniami oraz aby ich Uczestnicy mogli złożyć egzamin końcowy przed Komisją Naukową w grudniu, podczas Spotkania Członków Towarzystwa.

Szkolenie obejmuje 6 kursów, pogrupowanych po dwa, odbywających się w piątki, soboty i niedziele. Zajęcia w piątki i soboty trwają 11 godzin, w godzinach od 10.00 do 21.00; w niedziele natomiast 4 godziny, od 10.00 do 14.00. Pierwszy kurs został rozszerzony o dodatkowe praktyczne zajęcia przybliżające pracę z mikroskopem, ultradźwiękami, koferdamem. Zajęcia rozpoczynają się w czwartek o godz. 15.00 i trwają 5 godzin.

Wykłady i ćwiczenia mające następującą formę:

– prezentacje teoretyczne oparte na przypadkach klinicznych,

– zabiegi kliniczne – możliwość czynnej asysty przy zabiegach endodontycznych,

– opcjonalna wideotransmisja zabiegu dla pozostałych Uczestników szkolenia z możliwością zadawania

pytań operatorowi,

– ćwiczenia fantomowe z zastosowaniem urządzeń,

– praca z Pacjentem,

– dyskusja.

Po zakończeniu cyklu sześciu kursów Uczestnicy spotkają się raz jeszcze, aby złożyć egzamin końcowy przed Komisją Naukową Curriculum Endodontycznego PTE.

Program dydaktyczny poszczególnych kursów ustala Komisja Naukowa wraz z Wykładowcą prowadzącym dane szkolenie. Komisja ustala i podaje do wiadomości zakres bibliografii, z którym Uczestnicy Curriculum Endodontycznego powinni się zapoznać przed przystąpieniem do egzaminu końcowego. Wszystkie materiały dydaktyczne dla lekarza, przygotowane przez Wykładowców, w tym także bibliografię, Uczestnicy otrzymają podczas szkoleń.

Podczas każdego z kursów mogą odbywać się sprawdziany zdobytej wiedzy, których zaliczenie jest obowiązkowe. Na kursie sprawdzana jest obecność. Lista obecności zostaje następnie przekazana do Biura PTE. Zaliczenie następuje na podstawie obecności na wszystkich sześciu kursach danej Edycji oraz czynnego uczestnictwa w zajęciach, potwierdzonego zaliczeniem sprawdzianów i otrzymanym wpisem w indeksie. Przystąpienie do egzaminu końcowego jest możliwe tylko po zaliczeniu wszystkich kursów danej Edycji i okazaniu wpisów w indeksie.

Egzamin końcowy obejmuje część pisemną – test jednokrotnego wyboru oraz część praktyczną – prezentację 15 przypadków (zdjęcia rtg w formie cyfrowej przed, w trakcie oraz po leczeniu). Część praktyczna ma formę krótkiego wykładu, max. 15 min. i odbywać się będzie w dniu egzaminu. Z przeprowadzonego egzaminu Komisja sporządza protokół. Wyniki obu części egzaminu Komisja odnotowuje także w indeksie każdego Uczestnika. Osoba uczestnicząca w szkoleniu ma trzy lata na przystąpienie do egzaminu końcowego, w terminach ustalonych przez Komisję Naukową.

 

Szkolenie podyplomowe Curriculum Endodontyczne przeznaczone jest tylko dla Członków Polskiego Towarzystwa Endodontycznego. Osoby, które nie należą do Towarzystwa proszone są o wstąpienie w jego szeregi.

Zgłoszenie uczestnictwa następuje w formie pisemnej na wydrukowanym formularzu, przesłanym na adres Towarzystwa. Podane informacje są bardzo istotne, zostaną wykorzystane do wypisania dyplomu potwierdzającego ukończenie szkolenia. Powyższe zgłoszenie jest dla obu Stron wiążące. Wraz ze zgłoszeniem należy przysłać pocztą wypełnioną ankietę, jedno zdjęcie do indeksu oraz dokonać wpłaty całości kwoty, bądź pierwszej raty, na konto Towarzystwa. Liczba Uczestników szkolenia jest ograniczona, dlatego zgłoszenia będą przyjmowane według kolejności, do czasu osiągnięcia maksymalnej liczby uczestników w danej Grupie i Edycji. Liczba osób uczestniczących w cyklu szkoleń nie może przekroczyć 16. W przypadku zgłoszenia większej ilości osób, może zostać utworzona druga grupa. Po upływie 14 dni od chwili wpłynięcia zgłoszenia oraz wpłaty na konto Towarzystwa, Uczestnicy otrzymają mailowe potwierdzenie uczestnictwa w Curriculum Endodontycznym.

Udział w zajęciach.

Terminy kursów zostały zaplanowane na piątki, soboty i niedziele jednego weekendu, co wymaga trzykrotnego przyjazdu na miejsce spotkań. Każdy kurs zaczyna się o godz. 10.00 i trwa – w piątki i soboty do godz. 21.00, w niedziele natomiast do godz. 14.00. Wyjątkiem jest pierwszy kurs, który rozpoczyna się w czwartek, o godz. 15.00 i trwa do godz. 20.00.

Na szkolnie przeznaczono łącznie 77 godzin. W czwartek 5 godzin, w piątki i soboty po 10 godzin zajęć oraz dodatkowo jedną godzinę na przerwy kawowe i obiad, w niedziele 4 godziny. Rozkład zajęć danego kursu ustala Wykładowca. Wszyscy Uczestniczący w szkoleniu otrzymają materiały dydaktyczne przygotowane przez Wykładowców, notesy i długopisy. Na wszystkie zajęcia należy także zabierać indeksy, aby przed egzaminem zebrać odpowiednie wpisy, obowiązkowe jest także miękkie obuwie na zmianę oraz fartuchy. Fartuchy i miękkie obuwie są konieczne podczas zajęć praktycznych. Na pierwsze zajęcia każda z Osób uczestniczących w szkoleniu zobowiązana jest przywieźć ze Sobą, a potem podczas kolejnych kursów mieć je zawsze przy Sobie, 9-11 wyekstrahowanych zębów (siekacz dolny, kieł, zęby przedtrzonowe bądź trzonowe, jednak nie ósemki, z korzeniami o dł. min.8 mm) z otwartymi komorami, przygotowanymi do opracowania kanałów, tak, aby można było na nich przeprowadzić pierwsze leczenie endodontyczne.

Koszt całego szkolenia wynosi 19 500 zł. ( 20 500 zł przy płatności ratalnej), obejmuje 6 kursów odbywających się w ustalonych terminach, pomoce dydaktyczne, pomoc merytoryczną prowadzących w trakcie zajęć i egzamin końcowy.

Przy opcji ratalnej – I rata – 7500 zł; II rata – 6500 zł, III rata – 6500 zł, w odpowiednich terminach, wyznaczonych dla każdej z Grup osobno. Tak, aby wpłaty rat dokonywane były najpóźniej na tydzień przed planowanymi zajęciami w roku, w którym odbywać się będzie szkolenie. Powyższe terminy są obligatoryjne i nie mogą zostać przekroczone. Brak wpłaty w podanych terminach uniemożliwia uczestniczenie w kolejnych zajęciach i przystąpienie do egzaminu.

Płatności prosimy dokonywać na konto Towarzystwa:

PTE, ul. Legnicka 2, 25-328 Kielce; Bank PKO S.A. I Oddz. w Kielcach, nr konta: 20 1240 1372 1111 0010 0331 6804.

Na przelewie należy podać nazwisko Uczestnika oraz tytuł przelewu – Curriculum 2024.

W celu dokonania rezerwacji miejsca w wybranej Grupie Biuro Towarzystwa będzie prosić o uiszczenie wpłaty w wysokości 4 000 zł. Następna wpłata, całości kwoty bądź pierwszej raty powinna zostać pomniejszona o wysokość dokonanej opłaty tytułem rezerwacji (czterech tysięcy złotych).

W wyjątkowych przypadkach, gdy z uzasadnionych i udokumentowanych przyczyn Uczestnik Curriculum nie będzie mógł wziąć udziału w jednym z kursów, możliwy jest jego udział w kolejnej sesji seminaryjnej z tego samego tematu w następnej Edycji Curriculum lub w Edycji równoległej.

 Polskie Towarzystwo Endodontyczne stara się o przeprowadzenie serii kursów zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, zastrzega sobie jednak możliwość zmian programowych, zmian terminów oraz Wykładowców prowadzących zajęcia.

W uzasadnionych przypadkach zastrzega sobie także możliwość przełożenia szkolenia na późniejszy termin. W takim przypadku Uczestnicy otrzymują zawiadomienie na wskazany adres e-mail bądź numer telefonu. Wszelkie roszczenia wobec Towarzystwa, a w szczególności roszczenia o odszkodowanie lub zwrot poniesionych kosztów z powodu zmiany terminu kursu są wykluczone.

W przypadku niewystarczającej liczby Uczestników, PTE zastrzega sobie prawo odwołania całej serii kursów lub przełożenia ich na inny termin. Jeżeli zostanie odwołana cała seria seminaryjna, uiszczone opłaty zostaną natychmiast zwrócone, jednak dalsze roszczenia z tego tytułu są wykluczone.

 

Odnośnie terminów kursów, harmonogramów, treści programowej i realizacji kursów nie można wnosić roszczeń ani żądań wobec Polskiego Towarzystwa Endodontycznego. Na koniec każdego z kursów Uczestnikom zostanie przedłożona ankieta, której wyniki będą wnikliwie analizowane, tak, aby kursy stały na jak najwyższym poziomie.