Pomysł na utworzenie Działu Badawczego zrodził się w głowach aktywnych członków PTE, którzy prowadzą badania naukowe z zakresu endodoncji. Pierwsze nieoficjalne badania w ramach Działu Badawczego PTE przeprowadzono w czerwcu i lipcu 2010.

Dział Badawczy Polskiego Towarzystwa Endodontycznego został wstępnie powołany do życia na zebraniu członków PTE na kongresie Pulp Fiction 12 w 2010 roku. Na Walnym Zebraniu PTE, które odbyło się 04 czerwca 2011 w trakcie V Zjazdu PTE przegłosowano Statut i prawomocnie utworzono Dział Badawczy PTE.

Kierownikiem Działu badawczego jest dr n. med. Wojciech Wilkoński, który się zajmuje prowadzeniem i koordynacją badań naukowych.
Dotychczas w badaniach Działu Badawczego uczestniczyli (w kolejności alfabetycznej):

  • lek. dent. Sławomir Gabryś
  • dr n. med. Lidia Jamróz-Wilkońska
  • prof. SUM dr hab. n. med. Jerzy Krupiński
  • dr n. med. Halina Kwapińska
  • dr.inż. Janusz Opiła
  • dr n. med. Łukasz Suchodolski
  • lek. dent. Bartłomiej Karaś
  • lek. stom. Jerzy Zbożeń
  • lek. dent. Tomasz Zbożeń

Od początku 2011r przeprowadzono 5 badań naukowych. Część z nich jest już opublikowana, a część czeka w kolejce do druku.
Jesteśmy otwarci na współpracę naukową. Ewentualne pomysły, chęci i sugestie prosimy zgłaszać na e-mail: wilkonski@onet.eu

Artykuły

Poniżej prezentujemy wybrane artykuły z badań naukowych

Porównanie opracowania kanałów korzeniowych za pomocą systemów rotacyjnych Mtwo i EndoWawe oraz nowego systemu SAF

BADANIE IN VITRO
Wojciech Wilkoński, Jerzy Zbożeń, Tomasz Zbożeń, Lidia Jamróz-Wilkońska
Magazyn Stomatologiczny 11/2010; 82-94

Celem pracy było porównanie jakości opracowania nieregularnych kanałów korzeniowych za pomocą systemów rotacyjnych Mtwo, EndoWave oraz nowego systemu SAF (self adjusting file). Po opracowaniu kanałów korzeniowych badanymi systemami korzenie pocięto na trzy równe odcinki, a następnie poddano analizie pod mikroskopem zabiegowym. Kanały o okrągłym przekroju poprzecznym zostały opracowane w równie dobrym stopniu przez wszystkie badane systemy narzędzi. Najlepsze rezultaty osiągnięto, posługując się systemem rotacyjnym Mtwo, a najgorsze systemem EndoWave. W części koronowej badanych kanałów optymalne wyniki uzyskano dzięki użyciu systemów Mtwo oraz SAF. W części środkowej najlepszy był system SAF, a najgorszy EndoWave. W części wierzchołkowej najskuteczniejszy był system Mtwo, a najgorszy system SAF. Nieregularny kształt przekroju poprzecznego kanałów korzeniowych miał negatywny wpływ na jakość opracowania systemami EndoWave i SAF.

czytaj dalej

Ocena wpływu protokołu płukania kanałów korzeniowych na szczelność wypełnień z gutaperki z dwoma uszczelniaczami MTA - Fillapex i 2Seal

BADANIE IN VITRO
Łukasz Suchodolski, Wojciech Wilkoński, Lidia Jamróz-Wilkońska, Sławomir Gabryś, Jerzy Krupiński, Janusz Opiła
Magazyn Stomatologiczny 7-8/2011; 149-155 (online)
Celem pracy była ocena wpływu dwóch różnych protokołów płukania kanałów korzeniowych na szczelność wierzchołkową wypełnień z gutaperki z dwoma uszczelniaczami: MTA Fillapex (Angelus, Brazylia) oraz 2Seal (VDW, Niemcy). W badaniu wykorzystano 80 korzeni usuniętych zębów ludzkich. Kanały korzeniowe opracowano systemem rotacyjnym MTwo (VDW) do rozmiaru 40/04 wg ISO (techniką „crown-down”) z zastosowaniem lubrykantu FileCare (VDW). Po każdym użyciu narzędzi kanały korzeniowe płukano 5,25% roztworem podchlorynu sodu. Po opracowaniu mechanicznym zęby podzielono na dwie równe grupy. Kanały płukano, stosując dwa protokoły płukania. W grupie 1. irygację kończono użyciem 2% chlorheksydyny, w grupie 2. alkoholu izopropylowego. W obrębie każdej grupy wydzielono dwie równe podgrupy: A i B (n = 20). W podgrupach A zastosowano uszczelniacz MTA Fillapex, a w podgrupach B – 2Seal. Kanały korzeniowe wypełniono metodą pionowej kondensacji termicznej gutaperki. Badanie oparto na metodzie biernej penetracji błękitu metylenowego. Dane poddano analizie statystycznej testami U Manna-Whitneya oraz t-Studenta. Największą szczelność uzyskano w podgrupie 1B (chlorheksydyna, 2Seal), a najmniejszą w podgrupie 2A (alkohol izopropylowy, MTA Fillapex). W podgrupie 1A uzyskano wartości zbliżone do wartości podgrupy 1B.

Czytaj dalej

Porównanie szczelności nowych uszczelniaczy mineralnych Tech Biosealer Endo (Isasan) i MTA Fillapex (Angelus) oraz uszczelniacza epoksydowego 2Seal (VDW)

BADANIE IN VITRO
Wojciech Wilkoński, Sławomir Gabryś, Lidia Jamróz-Wilkońska, Jerzy Krupiński, Janusz Opiła
Poradnik Stomatologiczny 9/2011; 293-298 (online)

Celem pracy było porównanie szczelności wierzchołkowej wypełnień z gutaperki z uszczelniaczami: Tech Biosealer Endo (Isasan, Włochy), MTA Fillapex (Angelus, Brazylia), 2Seal (VDW, Niemcy). Do badania wykorzystano 60 korzeni usuniętych ludzkich zębów. Po oczyszczeniu i odcięciu koron, kanały korzeniowe opracowano za pomocą systemu rotacyjnego MTwo (VDW) do rozmiaru ISO 40/04 metodą „crown-down”. W trakcie instrumentacji stosowano lubrykant (FileCare, VDW). Po każdym użyciu narzędzi, kanały korzeniowe płukano 5,25% podchlorynem sodu. Po opracowaniu mechanicznym kanały dokładnie przepłukano stosując protokół płukania uwzględniający: 5,25% podchloryn sodu, 40% kwas cytrynowy oraz 2% chlorheksydynę. Następnie zęby podzielono na trzy równe grupy (n=20). W grupie 1 zastosowano uszczelniacz Tech Biosealer Endo, w grupie 2 – MTA Fillapex, a w grupie 3 – 2Seal. Kanały korzeniowe wypełniono gutaperką metodą pionowej kondensacji termicznej. Badanie przeprowadzono metodą biernej penetracji błękitu metylenowego. Dane poddano analizie statystycznej testami U Manna-Whitneya oraz t Studenta. Najlepszą szczelność uzyskano w grupie 3 a najgorszą w grupie 1. W grupie 2 uzyskano zbliżone wartości do grupy 3.

czytaj dalej

Porównanie szczelności wypełnień z materiałów MTA Angelus Grey, Tech Biosealer Apex oraz Biodentine w zębach z niezakończonym rozwojem wierzchołka

BADANIE IN VITRO
Wojciech Wilkoński, Halina Kwapińska, Lidia Jamróz-Wilkońska, Piotr Mendel, Łukasz Suchodolski, Jerzy Krupiński, Janusz Opiła
Magazyn Stomatologiczny (Praca po recenzji, oczekuje na wydruk)

Celem pracy było porównanie szczelności materiałów MTA Angelus Grey (Angelus, Brazylia), Tech Biosealer Apex (Isasan, Włochy) oraz Biodentine (Septodont, Francja) w zębach z niezakończonym rozwojem wierzchołka. Do badania użyto 66 usuniętych zębów ludzkich. Na podstawie zdjęć rentgenowskich sklasyfikowano stopień rozwoju korzeni, a następnie dokonano podziału zębów na trzy równe pod względem jakościowym grupy badane – po dwadzieścia zębów każda oraz dwie grupy kontrolne – pozytywną i negatywną (po trzy zęby). Po odcięciu koron zębów kanały korzeniowe opracowano chemo-mechanicznie do rozmiaru 80-120 wg ISO. Po obfitym płukaniu i wysuszeniu kanały korzeniowe wypełniono badanymi materiałami w zależności od grupy: grupa 1 – MTA Angelus Grey, grupa 2 – Tech Biosealer Apex, grupa 3 – Biodentine. Korzenie z wypełnionymi kanałami umieszczono na jedną dobę w świeżym kawałku zwierzęcej tkanki mięśniowej, a następnie zanurzono na 6 dni w DPBS. Po okresie inkubacji, korzenie pomalowano lakierem szybkoschnącym, a następnie poddano tygodniowej kąpieli w tuszu kreślarskim typu „India Ink”. Po wyjęciu z barwnika, opłukaniu, nacięciu wzdłuż i rozłupaniu korzeni, dokonano pomiaru głębokości przecieku. Dane poddano analizie statystycznej testami U Manna-Whitney’a oraz t-Studenta. Największa szczelność cechowała wypełnienia z materiału MTA Angelus Grey. Nie stwierdzono istotnych statystycznie różnic między materiałami Biodentine i Tech Biosealer Apex.

Więcej wkrótce

Analiza porównawcza jakości kanałów korzeniowych za pomocą systemów rotacyjnych ProTaper i Mtwo oraz systemu recyprokalnego Reciproc

BADANIE IN VITRO
Wojciech Wilkoński, Lidia Jamróz-Wilkońska, Jerzy Krupiński, Janusz Opiła
Poradnik Stomatologiczny 11/2011; 340-347 (online)

Celem badania była analiza porównawcza jakości oraz czasu opracowania kanałów korzeniowych, o różnych przekrojach poprzecznych, za pomocą systemów rotacyjnych ProTaper, Mtwo oraz nowych narzędzi recyprokalnych Reciproc. Kanały korzeniowe opracowano badanymi systemami, dokładnie przepłukano, a następnie korzenie pocięto na trzy równe części. Przekroje poprzeczne poddano analizie pod mikroskopem zabiegowym. Najlepsze wyniki uzyskano stosując systemy Mtwo oraz Reciproc. W części wierzchołkowej badanych kanałów optymalne rezultaty osiągnięto narzędziami Reciproc, a najgorsze systemem ProTaper. W części środkowej najkorzystniejsze efekty uzyskano za pomocą systemów Mtwo oraz Reciproc. W części koronowej najskuteczniejszy był system Mtwo, a najgorszy system ProTaper. Kanały o okrągłym przekroju poprzecznym zostały opracowane w bardzo dobrym stopniu wszystkimi badanymi systemami. Najkrótszy czas preparacji kanałów korzeniowych uzyskano narzędziami Reciproc.

czytaj dalej

Porównanie skuteczności opracowania kanałów korzeniowych instrumentami Reciproc 25 oraz ProTaper F2 z zastosowaniem techniki Ghassana Yareda

BADANIE IN VITRO
Wojciech Wilkoński, Lidia Jamróz-Wilkońska, Jerzy Krupiński, Janusz Opiła
Magazyn Stomatologiczny 11/2011; 144-150 (online)

Celem pracy była analiza jakości i czasu opracowania kanałów korzeniowych za pomocą systemów narzędzi ProTaper F2 oraz Reciproc 25 z zastosowaniem techniki recyprokalnej według Ghassana Yareda. Kanały korzeniowe opracowano badanymi narzędziami, a następnie obficie przepłukano. Korzenie pocięto na trzy równe części, a przekroje poprzeczne poddano analizie pod mikroskopem zabiegowym. Lepsze rezultaty uzyskano, stosując narzędzia Reciproc 25. W części wierzchołkowej oraz środkowej badanych kanałów, korzystniejsze wyniki osiągnięto narzędziami Reciproc 25. W części koronowej nie stwierdzono różnic między badanymi narzędziami. Kanały o okrągłym przekroju poprzecznym opracowano optymalnie za pomocą obu systemów badanych narzędzi. W kanałach o owalnym i nieregularnym przekroju poprzecznym stwierdzono większą skuteczność narzędzi Reciproc 25. Krótszy czas preparacji kanałów korzeniowych osiągnięto, stosując narzędzia Reciproc 25.

czytaj dalej

Porównanie jakości opracowania kanałów korzeniowych techniką rotacyjną narzędziami Mtwo oraz techniką recyprokalną narzędziami Reciproc 25, ProTaper F2 oraz WaveOne Primary

BADANIE IN VITRO
Wojciech Wilkoński, Lidia Jamróz-Wilkońska, Jerzy Krupiński, Janusz Opiła
Poradnik Stomatologiczny 12/2011; 480-487 (online)

Celem pracy było porównanie jakości opracowania kanałów korzeniowych za pomocą narzędzi rotacyjnych Mtwo (technika „single-length”), oraz recyprokalnych Reciproc 25, ProTaper F2 oraz WaveOne Primary. Po opracowaniu badanymi narzędziami i przepłukaniu kanałów korzeniowych, korzenie nacięto poprzecznie i przełamano otrzymując trzy równe części. Próbki poddano ocenie i klasyfikacji przy pomocy mikroskopu zabiegowego. Najlepiej oczyszczone kanały uzyskano stosując narzędzia Mtwo oraz Reciproc 25, a najgorsze wyniki uzyskano narzędziami WaveOne Primary. Kanały okrągłe opracowano na całej powierzchni wszystkimi badanymi narzędziami. Kanały owalne i nieregularne najlepiej opracowano narzędziami Mtwo oraz Reciproc 25, a najgorzej narzędziami WaveOne Primary. W części wierzchołkowej kanałów korzeniowych najlepsze rezultaty osiągnięto narzędziami Reciproc 25, w środkowej – Mtwo i Reciproc 25, a w części koronowej narzędziami Mtwo.

czytaj dalej

Wpływ rodzaju preparatu chelatującego na szczelność wypełnień kanałów korzeniowych

BADANIE IN VITRO
Wojciech Wilkoński, Lidia Jamróz-Wilkońska, Jerzy Krupiński
Poradnik Stomatologiczny 11/2011; 224-229 (online)

Celem badania była ocena wpływu zastosowanego środka chelatującego na szczelność wypełnień z gutaperki z uszczelniaczem AH Plus. Sześćdziesiąt usuniętych ludzkich zębów jednokanałowych oczyszczono, a kanały korzeniowe opracowano systemem rotacyjnym MTwo do rozmiaru 40/04 wg ISO. W trakcie preparacji stosowano lubrykant zawierający 17% EDTA. Po opracowaniu, kanały obficie przepłukano 5,25% podchlorynem sodu. Następnie próbki podzielono na trzy równe grupy (n=20). Kanały korzeniowe zębów każdej grupy płukano w odpowiedni sposób: Grupa 1 (5,25% podchloryn sodu), Grupa 2 (20% kwas cytrynowy, woda destylowana), Grupa 3 (MTAD, woda destylowana). Kanały korzeniowe wypełniono gutaperką z uszczelniaczem AH Plus metodą termoplastycznej kondensacji pionowej. Badanie zostało przeprowadzone w oparciu o metodę biernej penetracji barwnika. Po usunięciu materiału wypełniającego kanał korzeniowy, dokonano pomiaru przecieku wierzchołkowego i koronowego. Dane poddano analizie statystycznej testami U Manna-Whitneya, Kołmogorowa-Smirnowa i Walda-Wolfowitza. Największą szczelność wierzchołkową i koronową uzyskano w grupie 3. Najgorsze wyniki osiągnięto w grupie 2.

czytaj dalej

Analiza porównawcza jakości opracowania kanałów korzeniowych systemami narzędzi rotacyjnych K3 i HyFlex

BADANIE IN VITRO
Wojciech Wilkoński, Bartłomiej Karaś, Lidia Jamróz-Wilkońska, Jerzy Krupiński, Janusz Opiła
Magazyn Stomatologiczny 1/2014; 126-131

Celem badania było porównanie jakości opracowania kanałów korzeniowych, o różnym kształcie przekrojów poprzecznych, za pomocą systemów narzędzi rotacyjnych HyFlex oraz K3. Kanały korzeniowe opracowano narzędziami badanych systemów techniką „crown-down”, obficie przepłukano, a następnie poprzecznie nacięto i rozłupano na trzy równe części. Przekroje poprzeczne poddano analizie i ocenie pod mikroskopem zabiegowym. Korzystniejsze wyniki uzyskano, stosując narzędzia systemu HyFlex. W części wierzchołkowej badanych kanałów optymalne rezultaty osiągnięto, opracowując je narzędziami K3. W części środkowej nie stwierdzono różnic między systemami narzędzi. W części koronnej lepsze wyniki uzyskano, stosując narzędzia systemu HyFlex. W próbkach z kanałami o okrągłym i owalnym przekroju poprzecznym stwierdzono podobną skuteczność obu badanych systemów, natomiast w próbkach z kanałami nieregularnymi lepsze efekty uzyskano w przypadku systemu HyFlex

czytaj dalej