Curriculum Endodontyczne 2017

Informacje ogólne

Informacje ogólne, zgłoszenie uczestnictwa, płatności

Informacje ogólne

Kształcenie podyplomowe z dziedziny endodoncji – Curriculum Endodontyczne PTE 6 kursów

Curriculum Endodontyczne PTE jest formą kształcenia podyplomowego obejmującego cykl sześciu spotkań, ma na celu podwyższenie poziomu wiedzy oraz poszerzenie umiejętności praktycznych lekarzy dentystów w zakresie diagnostyki i terapii chorób miazgi i tkanek okołowierzchołkowych, zgodnie z wytycznymi Europejskiego Towarzystwa Endodontycznego (ESE).

Szkolenie obejmuje również zagadnienia minimalizacji powikłań związanych z leczeniem endodontycznym. Curriculum Endodontyczne, ma umożliwić dentystom, będącym Członkami PTE, spełnienie kryteriów edukacyjnych związanych z wnioskowaniem do Komisji Naukowo-Szkoleniowej PTE o przyznanie Rekomendacji Polskiego Towarzystwa Endodontycznego.

Lekarz stomatolog po ukończeniu szkolenia Curriculum i pomyślnym zdaniu egzaminu końcowego uzyska dyplom wydany przez Polskie Towarzystwo Endodontyczne. Cykl sześciu spotkań zostaje włączony do programu kształcenia realizowanego przez PTE w ramach kształcenia podyplomowego lekarzy dentystów – Członków PTE i zostają mu nadane punkty edukacyjne w ilości odpowiadającej liczbie godzin kursów.

Szkolenie obejmuje 6 kursów, pogrupowanych po dwa, odbywających się w piątki, soboty i niedziele. Zajęcia w piątki i soboty trwają 11 godzin, w godzinach od 10.00 do 21.00; w niedziele natomiast 4 godziny, od 10.00 do 14.00.

Wykłady i ćwiczenia mające następującą formę:
– prezentacje teoretyczne oparte na przypadkach klinicznych,
– zabiegi kliniczne – możliwość czynnej asysty przy zabiegach endodontycznych,
– opcjonalna videotransmisja zabiegu dla pozostałych uczestników szkolenia z możliwością zadawania pytań operatorowi,
– ćwiczenia fantomowe z zastosowaniem urządzeń
– praca z Pacjentem
– dyskusja.

Po zakończeniu cyklu sześciu kursów Uczestnicy spotkają się raz jeszcze, aby złożyć egzamin końcowy przed Komisją Naukową Curriculum Endodontycznego PTE.

Egzamin końcowy – test wyboru, ok. 45 pytań; prezentacja 20 przypadków z własnej praktyki.

Terminy spotkań ustalane są przez Komisję Naukową każdorazowo na dany rok, tak, aby egzamin końcowy mógł odbyć się pod koniec roku kalendarzowego. Program dydaktyczny poszczególnych kursów ustala Komisja Naukowa wraz z Wykładowcą prowadzącym dane szkolenie. Komisja ustala i podaje do wiadomości zakres bibliografii, z którym Uczestnicy Curriculum Endodontycznego powinni się zapoznać przed przystąpieniem do egzaminu. Resztę materiałów dydaktycznych dla lekarza i jego pacjentów, przygotowaną przez Wykładowców, Uczestnicy otrzymają podczas szkoleń.

Zgłoszenie uczestnictwa

Zgłoszenie uczestnictwa następuje w formie pisemnej na wydrukowanym formularzu, przesłanym na adres Towarzystwa nie później niż do dnia 10 kwietnia 2017 r. Jednak z powodu dużego zainteresowania szkoleniem, prosimy o niezwłoczne przysłanie wypełnionego formularza oraz dokonanie wpłaty 2.000 zł (dwa tysiące złotych) tytułem rezerwacji. Wraz ze zgłoszeniem należy przysłać pocztą jedno zdjęcie do indeksu. Do dnia 10 kwietnia 2017 r. prosimy także o dokonanie wpłaty całości kwoty bądź pierwszej raty na konto Towarzystwa, pomniejszonej o dokonaną wcześniej wpłatę dwóch tysięcy złotych. Osoby, które chciałyby uczestniczyć w szkoleniu, a nie należą do Polskiego Towarzystwa Endodontycznego proszone są o wstąpienie w jego szeregi. Można to zrobić przysyłając wraz z formularzem zgłoszeniowym wypełnione formularze deklaracji członkowskiej i ankiety wraz z dwoma zdjęciami do legitymacji. Na konto Towarzystwa należy także wpłacić odpowiednią wysokość składki członkowskiej.

Wszystkie informacje na ten temat znajdują się w zakładce „Wstąp do PTE” – http://www.endodoncja.pl/wstap.html

Liczba Uczestników szkolenia Curriculum jest ograniczona, dlatego zgłoszenia będą przyjmowane według kolejności, do czasu osiągnięcia maksymalnej liczby Uczestników w danej Edycji. Po upływie 14 dni od chwili wpłynięcia zgłoszenia do Towarzystwa, otrzymają Państwo pisemne potwierdzenie udziału. Szczegółowe warunki uczestnictwa określa Regulamin Curriculum Endodontycznego PTE.

Płatności

Koszt całego szkolenia – 15 400 zł., obejmuje 6 kursów odbywających się w ustalonych terminach, pomoce dydaktyczne, pomoc merytoryczną prowadzących i egzamin końcowy. Powyższa kwota może zostać wpłacona także w trzech ratach, po 5 200 zł każda, w terminach – pierwsza rata do 10-go kwietnia, druga do 31-go sierpnia oraz trzecia do 30-go września roku, w którym odbywać się będzie szkolenie. Kwotę 15 400 zł bądź pierwszą ratę należy pomniejszyć o dokonaną uprzednio wpłatę 2 000 zł.

Płatności prosimy dokonywać na konto Towarzystwa:
PTE, ul. Daleka 19, 25-319 Kielce; Bank PKO S.A. I Oddz. w Kielcach
nr konta: 20 1240 1372 1111 0010 0331 6804.
Tytuł płatności – „Curriculum” oraz nazwisko Uczestnika.

Kierownik szkolenia
lek. chir. stom. Jerzy Zbożeń

Organizator szkolenia
Polskie Towarzystwo Endodontyczne
Sekretariat
ul. Daleka 19, 25-319 Kielce
tel.: (41) 342 81 68
fax: (41) 368 13 88  wew. 247
e-mail: biuro.pte@endodoncja.pl
http:// www.endodoncja.pl

Zakres materiału

Edycja 2017

Kurs I - Wprowadzenie do leczenia endodontycznego

prowadzący: prof. Halina Pawlicka, dr n. med. Sebastian Mazur, lek. chir. stom. Jerzy Zbożeń, lek. stom. Tomasz Zbożeń

 • Współczesne standardy leczenia endodontycznego ESE.
 • Instrumentarium, materiały pomocnicze, środki dezynfekcyjne i wspomagające instrumentację. Aseptyka.
 • Planowanie leczenia endodontycznego.
 • Rengenodiagnostyka. Przydatność diagnostyczna zdjęć ortopantomograficznych i  przylegających. Rodzaje projekcji.
  Wpływ anomalii anatomicznych oraz błędów projekcji  na postępowanie terapeutyczne.
 • Endometria kanałowa. Czynniki modyfikujące poprawność pomiaru.
 • Histofizjologia i histopatologia miazgi i tkanek okołowierzchołkowych.
 • Morfologia komór i kanałów korzeniowych poszczególnych grup zębowych.
 • Znieczulenia i farmakoterapia w endodoncji.
 • Mikroskop w endodoncji.

Kurs II - Opracowanie kanałów korzeniowych

prowadzący – lek. dent. Monika Dzieciątkowska

 • Chemomechaniczne opracowanie kanałów korzeniowych.
 • Metodyka pracy narzędziami ręcznymi oraz rotacyjnymi instrumentami maszynowymi.
 • Specyfika pracy narzędziami o stałej i zmiennej zbieżności.
 • Prawidłowy dostęp, lokalizacja kanałów, opracowanie komory.
 • Praca z zastosowaniem ultradźwięków.
 • Zasady opracowania kanałów zakrzywionych. Prewencja utrzymania drożności kanału.
 • Czynniki anatomiczne, patologiczne i jatrogenne modyfikujące postępowanie zabiegowe.

Kurs III - Wypełnianie kanałów korzeniowych

prowadzący – dr n. med. Roman Bąkowicz

 • Współczesne materiały stosowane do wypełniania kanałów korzeniowych.
 • Rola warstwy mazistej jako czynnika mającego wpływ na szczelność wypełnienia kanału.
 • Dobór efektywnej metody postępowania w zależności od sytuacji klinicznej.
 • Postępowanie terapeutyczne w przypadkach chorób tkanek okołowierzchołkowych.
 • Resorpcje wewnętrzne i zewnętrzne.
 • Postępowanie w przypadkach obecności perforacji komorowych, korzeniowych oraz „via falsa”.
 • Kryteria weryfikacji radiologicznej jakości wypełnienia kanałowego.
 • Powikłania wczesne i późne w leczeniu endodontycznym.

Kurs IV - Rewizja leczenia endodontycznego

prowadzący – dr n. med. Sebastian Mazur

 • Kwalifikacja i prognozowanie.
 • Specyfika flory bakteryjnej izolowanej z zębów nieprawidłowo leczonych endodontycznie.
 • Usuwanie istniejącej nadbudowy protetycznej, wkładów koronowokorzeniowych.
 • Uzyskanie dostępu do kanału korzeniowego.
 • Usuwanie ciał obcych, złamanych instrumentów, materiałów do wypełnień.
 • Modyfikacje postępowania terapeutycznego w przypadku niedrożności kanałów korzeniowych.
 • Dezynfekcja i obturacja kanałów korzeniowych.

Kurs IV a - Kontrola zębów leczonych endodontycznie

prowadzący – dr n. med. Sebastian Mazur, lek. stom. Tomasz Zbożeń

Kurs V - Mikrochirurgia endodontyczna

prowadzący – lek. chir. stom. Jerzy Zbożeń

 • Kryteria włączenia i wyłączenia dla postępowania chirurgicznego.
  Zależności anatomiczne w odniesieniu do poszczególnych grup zębowych.
 • Instrumentarium.
 • Planowanie, przygotowanie i postępowanie zabiegowe:
  • Kiretaż tkanek okołowierzchołkowych.
  • Resekcja wierzchołka korzenia.
  • Wypełnienie wsteczne wierzchołka korzenia.
  • Chirurgiczne leczenie przypadków resorpcji w obrębie korzenia.
 • Sterowana regeneracja kości.
 • Opieka pozabiegowa. Farmakoterapia.

Kurs VI - Funkcjonalna odbudowa zębów po leczeniu endodontycznym

prowadzący – prof. Stanisław Suliborski

 • Kwalifikacja przypadków.
  Wybór metody odbudowy tkanek twardych zęba leczonego endodontycznie w zależności od statusu klinicznego.
 • Bezpośrednia rekonstrukcja materiałem złożonym z zastosowaniem adhezyjnego umocowania w obrębie korzenia.
 • Pośrednie odbudowy kompozytowe i ceramiczne o różnym stopniu zasięgu (inlay, onlay, overlay).
 • Wkłady koronowokorzeniowe.
 • Korony protetyczne.
 • Przydatność zębów leczonych endodontycznie w złożonych uzupełnieniach protetycznych. Kryteria kwalifikacji.
 • Wybielanie zębów bezmiazgowych.

Miejsce spotkań – Klinika PROFIDENT, Kielce, ul. Legnicka 2
Godziny spotkań – rozpoczęcie każdego kursu o godz. 10.00, zakończenie w piątki i soboty o godz. 21.00, w niedziele o godz. 14.00.

Egzamin końcowy – grudzień 2017 r., podczas Kongresu „Pulp Fiction”.
Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej – prof. Halina Pawlicka.

Uroczyste wręczenie dyplomów – grudzień 2017 r., podczas Zebrania Członków PTE, Kongres „Pulp Fiction”, sala wykładowa.

Terminy szkoleń

Edycja 2017

Grupa I

Kurs I

Wprowadzenie do leczenia endodontycznego

termin: 23 czerwca 2017 r.
prowadzący: prof. Halina Pawlicka, dr n. med. Sebastian Mazur, lek. chir. stom. Jerzy Zbożeń, lek. stom. Tomasz Zbożeń

Kurs II

Opracowanie kanałów korzeniowych

termin: 24-25 czerwca 2017 r.
prowadzący: lek. dent. Monika Dzieciątkowska

Kurs III

Wypełnianie kanałów korzeniowych

termin: 1 września 2017 r.
prowadzący: dr n. med. Roman Bąkowicz

Kurs IV

Rewizja leczenia endodontycznego / Kontrola zębów leczonych endodontycznie

termin: 2 września 2017 r.
prowadzący: dr n. med. Sebastian Mazur

termin: 3 września 2017 r.
prowadzący: dr n. med. Sebastian Mazur, lek. stom. Tomasz  Zbożeń

Kurs V

Mikrochirurgia endodontyczna

termin: 6 października 2017 r.
prowadzący: lek. chir. stom. Jerzy Zbożeń

Kurs VI

Funkcjonalna odbudowa zębów po leczeniu endodontycznym

termin: 7-8 października 2017 r.
prowadzący: prof. Stanisław Suliborski

Miejsce spotkań – Klinika PROFIDENT, Kielce, ul. Legnicka 2
Godziny spotkań – rozpoczęcie każdego kursu o godz. 10.00, zakończenie w piątki i soboty o godz. 21.00, w niedziele o godz. 14.00.

Egzamin końcowy – grudzień 2017 r., podczas Kongresu „Pulp Fiction”.
Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej – prof. Halina Pawlicka.

Uroczyste wręczenie dyplomów – grudzień 2017 r., podczas Zebrania Członków PTE, Kongres „Pulp Fiction”, sala wykładowa.

Grupa II

Kurs I

Wprowadzenie do leczenia endodontycznego

termin: 30 czerwca 2017 r.
prowadzący: prof. Halina Pawlicka, dr n. med. Sebastian Mazur, lek. chir. stom. Jerzy Zbożeń, lek. stom. Tomasz Zbożeń

Kurs II

Opracowanie kanałów korzeniowych

termin: 1-2 lipca 2017 r.
prowadzący: lek. dent. Monika Dzieciątkowska

Kurs III

Wypełnianie kanałów korzeniowych

termin: 8 września 2017 r.
prowadzący: dr n. med. Roman Bąkowicz

Kurs IV

Rewizja leczenia endodontycznego / Kontrola zębów leczonych endodontycznie

termin: 9 września 2017 r.
prowadzący: dr n. med. Sebastian Mazur

termin: 10 września 2017 r.
prowadzący: dr n. med. Sebastian Mazur, lek. stom. Tomasz  Zbożeń

Kurs V

Mikrochirurgia endodontyczna

termin: 13 października 2017 r.
prowadzący: lek. chir. stom. Jerzy Zbożeń

Kurs VI

Funkcjonalna odbudowa zębów po leczeniu endodontycznym

termin: 14-15 października 2017 r.
prowadzący: prof. Stanisław Suliborski

Miejsce spotkań – Klinika PROFIDENT, Kielce, ul. Legnicka 2
Godziny spotkań – rozpoczęcie każdego kursu o godz. 10.00, zakończenie w piątki i soboty o godz. 21.00, w niedziele o godz. 14.00.

Egzamin końcowy – grudzień 2017 r., podczas Kongresu „Pulp Fiction”.
Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej – prof. Halina Pawlicka.

Uroczyste wręczenie dyplomów – grudzień 2017 r., podczas Zebrania Członków PTE, Kongres „Pulp Fiction”, sala wykładowa.

Grupa III

Kurs I

Wprowadzenie do leczenia endodontycznego

termin: 7 lipca 2017 r.
prowadzący: prof. Halina Pawlicka, dr n. med. Sebastian Mazur, lek. chir. stom. Jerzy Zbożeń, lek. stom. Tomasz Zbożeń

Kurs II

Opracowanie kanałów korzeniowych

termin: 8-9 lipca 2017 r.
prowadzący: lek. dent. Monika Dzieciątkowska

Kurs III

Wypełnianie kanałów korzeniowych

termin: 22 września 2017 r.
prowadzący: dr n. med. Roman Bąkowicz

Kurs IV

Rewizja leczenia endodontycznego / Kontrola zębów leczonych endodontycznie

termin: 23 września 2017 r.
prowadzący: dr n. med. Sebastian Mazur

termin: 24 września 2017 r.
prowadzący: dr n. med. Sebastian Mazur, lek. stom. Tomasz  Zbożeń

Kurs V

Mikrochirurgia endodontyczna

termin: 20 października 2017 r.
prowadzący: lek. chir. stom. Jerzy Zbożeń

Kurs VI

Funkcjonalna odbudowa zębów po leczeniu endodontycznym

termin: 21-22 października 2017 r.
prowadzący: prof. Stanisław Suliborski

Miejsce spotkań – Klinika PROFIDENT, Kielce, ul. Legnicka 2
Godziny spotkań – rozpoczęcie każdego kursu o godz. 10.00, zakończenie w piątki i soboty o godz. 21.00, w niedziele o godz. 14.00.

Egzamin końcowy – grudzień 2017 r., podczas Kongresu „Pulp Fiction”.
Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej – prof. Halina Pawlicka.

Uroczyste wręczenie dyplomów – grudzień 2017 r., podczas Zebrania Członków PTE, Kongres „Pulp Fiction”, sala wykładowa.

Grupa IV

Kurs I

Wprowadzenie do leczenia endodontycznego

termin: 14 lipca 2017 r.
prowadzący: prof. Halina Pawlicka, dr n. med. Sebastian Mazur, lek. chir. stom. Jerzy Zbożeń, lek. stom. Tomasz Zbożeń

Kurs II

Opracowanie kanałów korzeniowych

termin: 15-16 lipca 2017 r.
prowadzący: lek. dent. Monika Dzieciątkowska

Kurs III

Wypełnianie kanałów korzeniowych

termin: 29 września 2017 r.
prowadzący: dr n. med. Roman Bąkowicz

Kurs IV

Rewizja leczenia endodontycznego / Kontrola zębów leczonych endodontycznie

termin: 30 września 2017 r.
prowadzący: dr n. med. Sebastian Mazur

termin: 1 października 2017 r.
prowadzący: dr n. med. Sebastian Mazur, lek. stom. Tomasz  Zbożeń

Kurs V

Mikrochirurgia endodontyczna

termin: 27 października 2017 r.
prowadzący: lek. chir. stom. Jerzy Zbożeń

Kurs VI

Funkcjonalna odbudowa zębów po leczeniu endodontycznym

termin: 28-29 października 2017 r.
prowadzący: prof. Stanisław Suliborski

Miejsce spotkań – Klinika PROFIDENT, Kielce, ul. Legnicka 2
Godziny spotkań – rozpoczęcie każdego kursu o godz. 10.00, zakończenie w piątki i soboty o godz. 21.00, w niedziele o godz. 14.00.

Egzamin końcowy – grudzień 2017 r., podczas Kongresu „Pulp Fiction”.
Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej – prof. Halina Pawlicka.

Uroczyste wręczenie dyplomów – grudzień 2017 r., podczas Zebrania Członków PTE, Kongres „Pulp Fiction”, sala wykładowa.

Miejsce szkoleń

Ośrodek szkoleniowo – dydaktyczny

Zobacz najbliższe hotele:

– Hotel Kongresowy www.hotelkongresowy.pl
– Hotel Kameralny www.hotelkameralny.com
– Hotel Pod Złotą Różą www.zlotaroza.pl
– Hotel Tara www.tara.kielce.pl
– Hotel Ibis www.ibishotel.com
– Hotel Qubus www.qubushotel.com
– Binkowski Hotel **** www.binkowskihotel.pl

Regulamin

CURRICULUM ENDODONTYCZNE
Polskiego Towarzystwa Endodontycznego

Założenia ogólne

Curriculum Endodontyczne PTE jest programem edukacyjnym przeznaczonym dla Członków Polskiego Towarzystwa Endodontycznego. Obejmuje cykl sześciu spotkań, realizowanych przez PTE w ramach kształcenia podyplomowego lekarzy dentystów – Członków PTE, co wiąże się z przyznaniem Uczestnikom punktów edukacyjnych w ilości odpowiadającej liczbie godzin kursów. Do szkolenia Curriculum  Endodontycznego może przystąpić lekarz, który posiada prawo wykonywania zawodu na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i jest Członkiem Polskiego Towarzystwa Endodontycznego. Lekarz stomatolog, rozpoczynający szkolenie z endodoncji, powinien posiadać niezbędny zasób wiedzy teoretycznej oraz zalecany poziom umiejętności praktycznych nabytych podczas studiów, zgodnych z programem nauczania.

Cele edukacyjne

Kształcenie podyplomowe ma na celu podwyższenie poziomu wiedzy oraz poszerzenie umiejętności praktycznych lekarzy dentystów w zakresie diagnostyki i terapii chorób miazgi i tkanek okołowierzchołkowych, zgodnie z wytycznymi Europejskiego Towarzystwa Endodontycznego (ESE). Szkolenie obejmuje również zagadnienia minimalizacji powikłań związanych z leczeniem endodontycznym. Ma także na celu nabycie wiedzy i umiejętności praktycznych w takim zakresie i na takim poziomie, który umożliwi samodzielne realizowanie diagnostyki i leczenia specjalistycznego
wg najwyższych standardów obowiązujących we współczesnej endodoncji. Ponadto założeniem kursów jest rozwijanie pozytywnych cech charakteru Uczestników, kierowania się wyłącznie dobrem pacjenta, dążenia do aktualizowania wiedzy oraz umiejętności własnych i współpracowników.

Celem szkolenia Curriculum jest przekazanie podstawowej wiedzy z zakresu endodoncji oraz nauka umiejętności praktycznych. Program dydaktyczny obejmuje kształcenie w zakresie tak teorii jak i praktyki.

Uzyskane kompetencje

Lekarz po ukończeniu szkolenia Curriculum i pomyślnym zdaniu egzaminu końcowego, poszerzy zakres umiejętności zgodny ze współczesną wiedzą medyczną, które będzie mógł wykorzystać podczas wykonywania świadczeń leczniczych obejmujących przypadki leczenia kanałowego.

Wykaże się wiedzą dotyczącą fizjologii i patologii twardych tkanek zęba oraz endodontium, wyboru i stosowania środków do znieczulenia miejscowego oraz diagnostyki i leczenia powikłań związanych ze znieczuleniem miejscowym. Powinien zdiagnozować i leczyć odwracalne i nieodwracalne zapalenia miazgi, choroby tkanek okołowierzchołkowych, powikłania w leczeniu endodontycznym. Zapozna się z procedurą mikrochirurgii endodontycznej, postępowaniem terapeutycznym w przypadkach zębów z resorbcją wewnętrzną lub zewnętrzną, radiologią stomatologiczną i diagnostyką radiologiczną chorób zębów i kości wyrostka zębodołowego, zagadnieniami endometrii kanałowej oraz diagnostyką
i terapią zespołów endo-perio. Pozna instrumentarium oraz metodykę chemomechanicznego opracowania kanałów oraz ponownego leczenia endodontycznego, diagnostykę i terapię urazowych uszkodzeń zębów. Wykaże się umiejętnościami prawidłowej interpretacji badań radiologicznych, wyboru postępowania terapeutycznego na podstawie wyników badań, samodzielnego wykonania zdjęć rtg i rvg, stosowania koferdamu w leczeniu zachowawczo-endodontycznym. Będzie potrafił postępować w przypadkach zapaleń miazgi, leczenia chorób tkanek okołowierzchołkowych. Będzie prawidłowo opracowywał i wypełniał kanały korzeniowe gutaperką w metodzie termoplastycznej. Wykona resekcję wierzchołka korzenia i kiretaż wierzchołkowy. Przeprowadzi rewizję leczenia endodontycznego, leczenie perforacji koronowej lub korzeniowej, odbuduje funkcjonalnie tkanki twarde zęba po leczeniu endodontycznym.

Uzyska wzrost umiejętności praktycznych i poziomu wiedzy z zakresu endodoncji, w porównaniu z kształceniem dyplomowym, poszerzy swoje kompetencje w zakresie współpracy terapeutycznej i diagnostycznej dotyczącej leczenia chorób miazgi i tkanek okołowierzchołkowych. Lekarz po pomyślnym ukończeniu szkolenia Curriculum uzyska dyplom wydany przez Polskie Towarzystwo Endodontyczne z zaznaczoną liczbą punktów edukacyjnych. Curriculum Endodontyczne, ma umożliwić dentystom będącym Członkami PTE spełnienie kryteriów edukacyjnych, związanych z wnioskowaniem do Komisji Naukowo-Szkoleniowej PTE o przyznanie Rekomendacji Polskiego Towarzystwa Endodontycznego.

Czas trwania szkolenia

Cykl sześciu kursów został tak zaplanowany, aby nie kolidował z innymi, licznymi wydarzeniami oraz aby ich Uczestnicy mogli złożyć egzamin końcowy przed Komisją Naukową w grudniu, podczas Spotkania Członków Towarzystwa.

Formy szkolenia

Szkolenie obejmuje 6 kursów, pogrupowanych po dwa, odbywających się w piątki, soboty i niedziele. Zajęcia w piątki i soboty trwają 11 godzin, w godzinach od 10.00 do 21.00; w niedziele natomiast 4 godziny, od 10.00 do 14.00.

Wykłady i ćwiczenia mające następującą formę

 • prezentacje teoretyczne oparte na przypadkach klinicznych,
 • zabiegi kliniczne – możliwość czynnej asysty przy zabiegach endodontycznych,
 • opcjonalna videotransmisja zabiegu dla pozostałych Uczestników szkolenia z możliwością zadawania pytań operatorowi,
 • ćwiczenia fantomowe z zastosowaniem urządzeń,
 • praca z Pacjentem,
 • dyskusja.

Po zakończeniu cyklu sześciu kursów Uczestnicy spotkają się raz jeszcze, aby złożyć egzamin końcowy przed Komisją Naukową Curriculum Endodontycznego PTE.

Program dydaktyczny poszczególnych kursów ustala Komisja Naukowa wraz z Wykładowcą prowadzącym dane szkolenie. Komisja ustala i podaje do wiadomości zakres bibliografii, z którym Uczestnicy Curriculum Endodontycznego powinni się zapoznać przed przystąpieniem do egzaminu. Resztę materiałów dydaktycznych dla lekarza, przygotowaną przez Wykładowców, Uczestnicy otrzymają podczas szkoleń.

Formy zaliczenia spotkań szkoleniowych

Podczas każdego z kursów mogą odbywać się sprawdziany zdobytej wiedzy, których zaliczenie jest obowiązkowe. Na kursie sprawdzana jest obecność. Lista obecności zostaje następnie przekazana do Biura PTE. Zaliczenie następuje na podstawie obecności na wszystkich sześciu kursach danej edycji oraz czynnego uczestnictwa w zajęciach, potwierdzonego zaliczeniem sprawdzianów i otrzymanym wpisem w indeksie. Przystąpienie do egzaminu końcowego jest możliwe tylko po zaliczeniu wszystkich kursów danej edycji i okazaniu wpisów w indeksie.

Egzamin końcowy

Egzamin końcowy obejmuje część pisemną – test jednokrotnego wyboru oraz część praktyczną – prezentację 20 przypadków (zdjęcia rtg w formie cyfrowej przed, w trakcie oraz po leczeniu). Część praktyczna ma formę krótkiego wykładu, max. 15 min. i odbywać się będzie w dniu egzaminu.

Z przeprowadzonego egzaminu Komisja sporządza protokół. Wyniki obu części egzaminu Komisja odnotowuje także w indeksie każdego Uczestnika. Osoba uczestnicząca w szkoleniu ma trzy lata na przystąpienie do egzaminu końcowego, w terminach ustalonych przez Komisję Naukową.

Warunki uczestnictwa

Szkolenie podyplomowe Curriculum Endodontyczne przeznaczone jest tylko dla Członków Polskiego Towarzystwa Endodontycznego. Osoby, które nie należą do Towarzystwa proszone są o wstąpienie w jego szeregi.

Zgłaszanie uczestnictwa

Zgłoszenie uczestnictwa następuje w formie pisemnej na wydrukowanym formularzu, przesłanym na adres Towarzystwa. Podane informacje są bardzo istotne, zostaną wykorzystane do wypisania dyplomu potwierdzającego ukończenie szkolenia. Powyższe zgłoszenie jest dla obu stron wiążące. Wraz ze zgłoszeniem należy przysłać pocztą wypełnioną ankietę, jedno zdjęcie do indeksu oraz dokonać wpłaty całości kwoty, bądź pierwszej raty, na konto Towarzystwa. Liczba Uczestników szkolenia jest ograniczona, dlatego zgłoszenia będą przyjmowane według kolejności, do czasu osiągnięcia maksymalnej liczby uczestników w danej edycji. Liczba osób uczestniczących w cyklu szkoleń nie może przekroczyć 16. W przypadku zgłoszenia większej ilości osób, może zostać utworzona druga grupa. Po upływie 14 dni od chwili wpłynięcia zgłoszenia oraz wpłaty na konto Towarzystwa, Uczestnicy otrzymają pisemne potwierdzenie uczestnictwa w Curriculum Endodontycznym.

Udział w zajęciach

Terminy kursów zostały zaplanowane na soboty i niedziele jednego weekendu, co wymaga trzykrotnego przyjazdu na miejsce spotkań. Każdy kurs w piątki i soboty zaczyna się o godz. 10.00 i trwa do godz. 21.00. Kursy, których zajęcia odbywać się będą także w niedziele, zaczną się o godz. 10.00 i potrwają do godz. 14.00.

Na szkolnie przeznaczono łącznie 72 godziny. W piątki i soboty po 10 godzin zajęć oraz dodatkowo jedną godzinę na przerwy kawowe i obiad, w niedziele 4 godziny. Rozkład zajęć danego kursu ustala Wykładowca. Wszyscy Uczestniczący w szkoleniu otrzymają materiały dydaktyczne przygotowane przez Wykładowców, notesy i długopisy, jednak dla pełniejszej dokumentacji i sporządzania notatek z zajęć sugerowane jest zabieranie na zajęcia laptopów bądź pen-drive’ów, wówczas Wykładowcy będą mogli przekazać przygotowane prezentacje. Na wszystkie zajęcia należy także zabierać indeksy, aby przed egzaminem zebrać odpowiednie wpisy, obowiązkowe jest także miękkie obuwie na zmianę oraz fartuchy. Fartuchy będą konieczne podczas zajęć praktycznych. Na pierwsze zajęcia każda z Osób uczestniczących zobowiązana jest przywieźć ze sobą, a potem podczas kolejnych kursów mieć je zawsze przy sobie, 8 wyekstrahowanych zębów (przedtrzonowe bądź trzonowe) z otwartymi komorami, przygotowanymi do opracowania kanałów, tak, aby można było na nich przeprowadzić tzw. leczenie pierwotne.

Opłaty

Koszt całego szkolenia – 15 400 zł, obejmuje 6 kursów, odbywających się w ustalonych terminach, pomoce dydaktyczne, pomoc merytoryczną prowadzących i egzamin końcowy.

Powyższa kwota może zostać wpłacona także w trzech ratach po 5 200 zł każda, w terminach – pierwsza rata do 10-go kwietnia, druga do 31-go sierpnia oraz trzecia do 30-go września roku, w którym odbywać się będzie szkolenie. Powyższe terminy są obligatoryjne i nie mogą zostać przekroczone. Brak wpłaty całości kwoty do 30-go września uniemożliwia uczestniczenie w kolejnych kursach i przystąpienie do egzaminu.

Dane do przelewów

PTE, ul. Daleka 19, 25-319 Kielce; Bank PKO S.A. I Oddz. w Kielcach,
nr konta: 20 1240 1372 1111 0010 0331 6804.
Na przelewie należy podać nazwisko Uczestnika oraz tytuł przelewu – Curriculum.

W szczególnych przypadkach Biuro Towarzystwa może prosić o dokonanie wpłaty 2 000 zł tytułem rezerwacji. W takim przypadku wpłata całości kwoty bądź pierwszej raty powinna zostać pomniejszona o wysokość dokonanej opłaty tytułem rezerwacji (dwóch tysięcy złotych).

Nieobecności

W wyjątkowych przypadkach, gdy z uzasadnionych i udokumentowanych przyczyn Uczestnik Curriculum nie będzie mógł wziąć udziału w jednym z kursów, możliwy jest jego udział w kolejnej sesji seminaryjnej z tego samego tematu w następnej edycji Curriculum lub w edycji równoległej.

Zmiany w terminach i programie

Polskie Towarzystwo Endodontyczne stara się o przeprowadzenie serii kursów zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, zastrzega sobie jednak możliwość zmian programowych, zmian terminów oraz Wykładowców prowadzących zajęcia.

W uzasadnionych przypadkach zastrzega sobie także możliwość przełożenia szkolenia na późniejszy termin. W takim przypadku Uczestnicy otrzymują zawiadomienie na wskazany adres e-mail, numer telefonu bądź faksu. Wszelkie roszczenia wobec Towarzystwa, a w szczególności roszczenia o odszkodowanie lub zwrot poniesionych kosztów z powodu zmiany terminu kursu są wykluczone.

Odwołanie, przeniesienie kursu na inny termin

W przypadku niewystarczającej liczby Uczestników, PTE zastrzega sobie prawo odwołania całej serii kursów lub przełożenia ich na inny termin. Jeżeli zostanie odwołana cała seria seminaryjna, uiszczone opłaty zostaną natychmiast zwrócone, jednak dalsze roszczenia z tego tytułu są wykluczone.

Odpowiedzialność

Odnośnie terminów kursów, harmonogramów, treści programowej i realizacji kursów nie można wnosić roszczeń ani żądań wobec Polskiego Towarzystwa Endodontycznego. Na koniec każdego z kursów Uczestnikom zostanie przedłożona ankieta, której wyniki będą wnikliwie analizowane, tak, aby kursy stały na jak najwyższym poziomie.

Click here to add your own text

Click here to add your own text